Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Woensdag 17 februari 2021 aswoensdag

In de veertigdagentijd laten we op woensdagavond om 19 uur het gebed klinken in onze kerk.
Zo houden wij het gebed gaande in onze gemeente. Voor wie thuis mee wil bidden volgen hier de teksten die wij gaan gebruiken.
Na afloop zetten we de geluidsopname op de website.

Woensdag 17 februari 2021 aswoensdag.

Bemoediging
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer.
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
A: en niet laat varen de werken van Zijn handen

V: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest, Amen.

Lezing Joël 2, 12 – 17.

12Daarom – spreekt de HEER –, keer nu terug tot mij met heel je hart en begin te vasten, te treuren en te rouwen. 13Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, want hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid. 14 Misschien herroept hij zijn vonnis, komt hij erop terug en laat hij toch iets van zijn zegen over, zodat jullie weer graan en wijn kunnen offeren aan de HEER, jullie God. 15 Blaas de ramshoorn op de Sion, kondig een vastentijd af en roep op tot een plechtige samenkomst. 16 Breng het volk bijeen, laat heel Israël zich reinigen. Breng de oude mensen tezamen, verzamel de kinderen, ook de kleintjes aan de borst. Laat de bruidegom opstaan van het bruidsbed, laat zijn bruid het slaapvertrek verlaten. 17 Priesters, dienaren van de HEER, hef een smeekbede aan in de tempel, tussen altaar en voorhal: ‘Ach HEER, spaar uw volk, uw eigendom, geef het niet prijs aan spot en hoon van andere volken. Waarom zouden zij mogen schimpen: “En waar is nu hun God?”’

Psalm 51

Wees mij genadig, God, in uw trouw,
U bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet,
was mij schoon van alle schuld,
reinig mij van mijn zonden.
Ik ken mijn wandaden,
ik ben mij steeds van mijn zonden bewust,
tegen u, tegen u alleen heb ik gezondigd,
ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen.
Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn en uw oordeel zuiver.
Ik was al schuldig toen ik werd geboren,
al zondig toen mijn moeder mij ontving,
maar u wilt dat waarheid mij vervult,
u leert mij wijsheid, diep in mijn hart.
Neem met majoraan mijn zonden weg
en ik word rein, was mij en ik word witter dan sneeuw.
Laat mij vreugde en blijdschap horen:
U hebt mij gebroken, laat mij ook juichen.
Sluit uw ogen voor mijn zonden
en doe heel mijn schuld teniet.
Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,
verban mij niet uit uw nabijheid,
neem uw heilige geest niet van mij weg.
Red mij, geef mij de vreugde van vroeger,
de kracht van een sterke geest.
Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren,
en zullen zondaars terugkeren tot u.
U bent de God die mij redt,
bevrijd mij, God, van de dreigende dood,
en ik zal juichen om uw gerechtigheid.
Ontsluit mijn lippen, Heer,
en mijn mond zal uw lof verkondigen.
U wilt van mij geen offerdieren,
in brandoffers schept u geen behagen.
Het offer voor God is een gebroken geest;
een gebroken en verbrijzeld hart
zult u, God, niet verachten.
Wees Sion welgezind en schenk het voorspoed,
bouw de muren van Jeruzalem weer op.
Dan zult u de juiste offers aanvaarden,
offers in hun geheel verbrand,
dan legt men stieren op uw altaar.

Voorbede

Waar is het verkeerd gegaan,
vragen wij ons af, na een jaar van afstand houden,
niet meer samen komen, geen feesten meer,
en ook hier een kerk die leeg blijft.
Dit hadden wij niet zien aankomen
en ook niet dat het zo lang zou duren.
Hebben wij teveel vertrouwd op ons eigen kunnen?
Teveel gedacht: er gebeurt ons niets?
Wat moeten wij hier van leren, God,
welke wijsheid is hier uit te putten
of is dit enkel onheil dat wij te verduren hebben?
We weten het niet goed, God,
en we weten ook niet hoe U hierbij betrokken bent.
Dus gaan we door, houden we vast aan het ritme van het jaar,
veertig dagen op weg naar Pasen, veertig dagen sober en stil,
met de hoop dat dan of eens of ooit het tijd zal zijn
om samen te komen en feest te vieren en weer te weten:
U bent het die ons gemaakt hebt,
Die ons bevrijdt en leven geeft.
U die zelfs de stilte doet spreken.

Stil gebed

Onze Vader

Zegen

God die van verre ziet, roept ons
en wij gaan nog ongekende wegen;
God die ons nabij is , een steun in onze rug,
wij houden vol en verliezen niet de moed.
God is het, die ons bezielt, ons zegent en doet weten:
God geeft u vrede.
Amen

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *