Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Werving nieuwe kerkenraadsleden

Zoals het hoort treden ambtsdragers aan en treden zij ook weer af. Zo gaat de kerkenraad afscheid nemen van Jannie van den Oever per 1 januari. Naast de open plaats die zij achter laat als ouderling, zijn er nog steeds vacatures voor twee diakenen en een ouderling/kerkrentmeester.

Eerder dit jaar heeft de kerkenraad besloten de procedure te volgen van de kerkorde, met name “de plaatselijke regeling”. Het betreffende gedeelte hieruit vindt u hieronder.
Het is aan de gemeente om er voor te zorgen dat de kerkenraad op sterkte is. De kerkenraad vraagt u dan ook om namen te noemen van  gemeenteleden die u graag aan de kerkenraad zou zien deel nemen. Die namen zijn de basis voor de voordracht die de kerkenraad zal doen om de nieuwe ambtsdragers te kiezen. Het is aan ons allen om aan de slag te gaan.
Graag zien wij uw opgave van namen uiterlijk 30 september tegemoet.

 

Over de verkiezing van ambtsdragers staat in de plaatselijke regeling het volgende:

Paragraaf 2. Verkiezing van ambtsdragers (algemeen) Ord. 3.2
2.1 Stemrecht
De belijdende leden zijn stemgerechtigd.
Tevens zijn de doopleden, die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, stemgerechtigd.
2.2 Regels voor het stemmen
Tijdens een vergadering van stemgerechtigde leden:
a. De stemming geschiedt schriftelijk.
b. Indien er meer kandidaten zijn dan er ambtsdragers verkozen moeten worden, zijn van hen verkozen diegenen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht en die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen hebben behaald; tot het aantal vacatures dat vervuld moet worden.
c. Indien voor een vacature geen van de kandidaten een meerderheid heeft
behaald, vindt een herstemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden.
d. Staken de stemmen, dan vindt een herstemming plaats. Staken de stemmen opnieuw, dan beslist het lot.
2.3 Stemmen bij volmacht
Er kan bij volmacht worden gestemd, met dien verstande dat niemand meer dan twee gevolmachtigde stemmen kan uitbrengen. Gevolmachtigde stemmen kunnen uitsluitend worden uitgebracht door stemgerechtigde leden, tegelijk met hun eigen stem. De volmachten zijn schriftelijk en ondertekend en worden van te voren aan de kerkenraad getoond.

Paragraaf 3. Verkiezing van ouderlingen en diakenen (specifiek) Ord. 3.6.
3.1 De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt plaats in de maand november, de bevestiging in januari.
3.2 De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, genoemd in Ordinantie 3-6-2, wordt tenminste zes weken voordat de verkiezing plaats heeft, door de kerkenraad gedaan. De uitnodiging om te stemmen wordt tenminste twee weken voordat de verkiezing plaats heeft, door de kerkenraad gedaan.
3.3 Ouderlingen en diakenen worden gekozen door middel van een voordracht door de kerkenraad. De kerkenraad maakt voor elk ambt waarin een vacature is of zal ontstaan een verkiezingslijst op met daarop de namen van hen die door de kerkenraad zelf voor het ambt worden voorgedragen.
3.4 Het rooster van aftreden wordt jaarlijks gemaakt volgens Ord. 3.7.1

In de kerkorde staat de preses vermeld in ordinantie 4-8-2. Er is niets omschreven over welk ambt de preses zou moeten bekleden of over de wijze waarop de preses gekozen wordt.

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *