Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Van de kerkenraad – maart 2021

Woensdagavond 10 maart 2021, 20.00 u., de link voor ons digitale overleg is verzonden. Eén voor één melden de kerkenraadsleden zich op het scherm; we kunnen beginnen.
Ook dit keer hopen we dat het de laatste keer is dat we zo moeten vergaderen, maar of dat ook zo is zal de komende weken moeten blijken. Intussen kunnen we niets anders doen dan ons best: handen wassen, afstand houden, niet in groepen bijeenkomen, gezichtsmaskers op, aandacht voor elkaar houden (laat eens iets van u horen!), etc.

Eerst hebben we ons bezig gehouden met enkele ‘kleine’ onderwerpen, zoals de notulen van de vorige vergadering (= goedgekeurd), het doornemen van de REP-lijst (= we zijn up-to-date met de planning voor dit jaar), een voorstel voor wie we kunnen vragen om vanaf 2022 de gastpredikanten uit te nodigen, afspraken over het rondbrengen van de Paasattentie en een afspraak voor de herziening van het Draaiboek Diaken, Ouderling, Predikant en Koster (ofwel het Protocol Diverse Diensten en Taken). Wat dit laatste betreft is afgesproken dat het geheel een nieuwe structuur krijgt, nl. 1. ‘welke dienst / taak’, 2. ‘wat houdt dit in’, 3. ‘wie heeft welke rol hierbij’. Helaas gaat deze herziening nog wel enkele weken duren, maar het streven is e.e.a. voor de zomervakantie af te ronden, mede gelet op het komende emeritaat van onze dominee.

Het belangrijkste onderwerp van de vergadering was hoe wij in deze coronatijd kunnen kerken. De belangrijkste afspraak die we, na afweging van heel veel argumenten, hebben genomen is dat we starten met het voorbereiden van het weer open doen van de kerk voor vieringen vanaf zondag Palmpasen, 28 maart 2021, d.w.z. vanaf Palmpasen en verder met de diensten in de Stille Week, dit is Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paasnacht en Paasochtend.
En daarna weer elke zondag. MAAR: of dit ook kan is afhankelijk van hoe we de coronapandemie onder de knie krijgen in dit land. Na de persconferentie op 23 maart neemt het moderamen op 24 maart het definitieve besluit. Voor nadere informatie over het weer open gaan van de kerk verwijs in u naar het betreffende stukje van onze nieuwe preses in deze Nieuwsbrief.

Of en hoe er weer wat in een dienst gezongen kan worden was ook een discussie. Conclusie: we gaan uitzoeken wat er mogelijk is, vooraleerst met twee of drie mensen en ruime afstand één of twee liederen. Wie weet kan er in de loop van april 2021 meer.

Een ander belangrijk onderwerp waar we veel tijd aan hebben besteed is de Toekomst van Onze Kerk. Elders kunt u nog eens lezen welke keuzen we het afgelopen jaar hebben gemaakt en wat de ruimte is die we hebben bij het beroepen van een nieuwe predikant. Op basis van deze keuzen en mogelijkheden gaan we de komende maanden het gesprek aan met de classispredikant en de buurgemeenten. Daar zijn we zoals u weet al mee in gesprek, maar daarbij willen we – naast het verkennen van mogelijkheden om elkaar beter te leren kennen, alsmede wie waar tegen aan loopt en wat we als buren daarbij voor elkaar kunnen betekenen – meer inzoomen op de respectievelijke formatieruimte en hoe we daarbij hand- en spandiensten aan elkaar kunnen verlenen; meer concreet waar ligt dan voor een ieder de nadruk voor wat betreft het pastoraat, het voorgaan, het vragen van gastpredikanten, het lenen van kennis en capaciteit, en het inhuren van ondersteuning, bijvoorbeeld door een beroep te doen op emeriti predikanten. Allemaal lastige onderwerpen waar we nog lang niet uit zijn. Ook lastig omdat we nu niet makkelijk met elkaar van gedachten kunnen wisselen op een gemeente-avond, of na afloop van de dienst op zondag. Kortom: uw input is welkom, of we elkaar daarvoor via de email benaderen of in een mondeling gesprek.

Leo van Veen
Scriba gemeente rond de Kerk van Ammerstol

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *