Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Uit de kerkenraad van woensdag 8 januari 2020

Het jaar 2020 en een nieuw decennium is begonnen. Het wordt vast weer een verrassend jaar, waarin in ieder geval veel tijd besteed gaat worden aan het nadenken over de toekomst van onze gemeente. Alles verandert en het lijkt – met dank aan het digitale tijdperk – allemaal veel sneller te gaan. Laten we in ieder geval afspreken dat we ook dit jaar aandacht hebben voor elkaar en de aardbol waarop wij leven. Niet alleen de tijd veranderd, ook de samenstelling van de gemeente, en over minder dan een jaar gaat dominee Roel met pensioen. Dus nadenken over de toekomst, is ook nadenken over de opvolging van de dominee en wat daarbij mogelijk is. Ook onze zustergemeenten denken na over hun toekomst. We hebben daarom besloten om het komende halfjaar met hen van gedachten te wisselen, als eerste heeft De Hoeksteen in Schoonhoven laten weten met ons te willen praten. Tegelijkertijd gaan we met elkaar van gedachten wisselen tijdens een gemeenteavond, te beginnen op woensdag 10 maart 2020 in ‘t Achterschip, aanvang 20.00 u., inloop vanaf 19.30 u.

De discussie hoe we als gemeente de nabije toekomst zien en wat daarvoor nodig is, was één van de onderwerpen tijdens de eerste vergadering van de kerkenraad in 2020. Er speelt veel en er zal ongetwijfeld het nodige veranderen, reden te meer om elkaar goed op de hoogte te houden. Wij zullen als kerkenraad ons best doen, en tegelijkertijd hopen we van u te horen.

Na het welkom, speciaal aan José Bos, voor wie het de laatste vergadering als kerkenraadslid was, en aan Yvon van Loon, die als gast vast kwam kennismaken, opent Rudy de vergadering met het lezen van het verhaal van Zacheüs (Lucas 19: 1 – 10) en gebed. Vervolgens ontspint zich een discussie over de rol en persoon van Zacheüs als tollenaar en het optreden van Jezus. De conclusie is dat, wat ook de status van Zacheüs als tollenaar was, het gaat om de intentie van het verhaal, als voorbeeld voor onszelf. We moeten niet te snel oordelen, maar zoeken naar de positieve kanten.

Na de REP-lijst, naar aanleiding waarvan we afspreken allen voor eind januari 2020 te reageren op een bijgestelde tekst van de Plaatselijke Regeling, wordt het moderamen (dit is het “dagelijkse bestuur” waarin alle colleges vertegenwoordigd zijn) voor 2020 gekozen. Deze zal ook dit jaar bestaan uit Jannie v.d. Oever (preses en consistorie), Rudy Bieleveld namens de diaconie, Bernard van Zom als voorzitter van de kerkvoogdij, de dominee en Leo van Veen (scriba en consistorie).

Het Preekrooster 2020 en het Dienstrooster voor de eerste helft van dat jaar zijn vastgesteld. Afgesproken wordt o.a. om de cantorij uit te nodigen voor een bijdrage in de dienst van 8 maart 2020, aan de dienst op Witte Donderdag, resp. in de Paasnacht en in de dienst van Pinksteren.

Aan het eind van de vergadering, voordat die in de kerk bij de Paaskaars werd besloten hebben we José ‘uitgezwaaid’ en vanzelfsprekend het beste gewenst. Maar voor dat het zover was kwamen nog een groot aantal zaken ter tafel, waaronder het weer oppakken van Roel van zijn taken als het voorgaan in de zondagdienst, de (pastorale) bezoekjes, de gespreksavonden in Bergambacht, de cantorij etc. Ook is er gekeken naar hoe het gaat met de afspraken die eind vorig jaar met de vrijwilligers zijn gemaakt, hoe het gaat met de eisen die aan digitale archivering zijn gesteld, of er weer eens een kloosterweekend kan worden georganiseerd, hebben we gesproken over de benodigde licenties i.v.m. de Buma / Stemra verplichtingen, de muziekdienst op zondag 16 februari 2020 (nog een paar weken en dan is het al zo ver; zet het vast in uw agenda!), en de Zinzondag op 19 april 2020 met als thema “Hugenholz en Einstein”, e.e.a. in het teken van 75 jaar bevrijding. Kortom: het jaar is weer begonnen, vol goede voornemens. Ik wens u allen een voorspoedig, gezond en gezegend 2020.

Leo van Veen
Scriba Gemeente rond de Kerk van Ammerstol

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *