Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Uit de kerkenraad van woensdag 4 maart 2020

Woensdag 4 maart 2020, de eerste woensdag van de maand, dus kwam de kerkenraad bijeen voor zijn maandelijkse vergadering. Na het welkom door Jannie, opent Jos de vergadering met het afspelen van een lied van Wil Derksen, ‘Zonder liefde kan de hemel niet bestaan’, die dit lied heeft geschreven na de aanslag op de Bataclan in Parijs. Na de bezinning naar aanleiding van dit lied over de liefde – in alle omstandigheden de kernwaarde, waar, voor wie ongeacht achtergrond of omstandigheden, wordt als eerste onderwerp de notulen van de vergadering van 5 februari 2020 vastgesteld, met als kanttekening dat er twee (een grote en een kleine) Paaskaarsen zijn besteld, en de voorstellen en aanvullingen voor de Plaatselijke Regeling nog niet allemaal zijn ontvangen. De notulen worden goedgekeurd.

Helaas moeten we constateren dat er kennelijk op De Kromme Draai al enige tijd geen Godsdienstonderwijs meer wordt gegeven. Dit is overigens geen belemmering om, op 20 april 2020 de groepen 5 en 6 in de kerk te ontvangen. Voor dit bezoek worden afspraken gemaakt.

Er worden afspraken gemaakt over de opzet van de Gemeenteavond op 10 maart 2020. Het is de bedoeling om na opening stil te staan bij de inmiddels bekende aandachtspunten voor de toekomst van onze gemeente en wat dat kan betekenen voor de opvolging van Roel als die begin september 2021 met pensioen gaat. Maar het belangrijkste van die avond is te horen wat de Gemeente rond de Kerk van Ammerstol voor ideeën heeft, waar gaat de voorkeur naar uit en wat vindt men het belangrijkste? Als u dit leest is de avond al geweest, maar dat betekent niet dat het nadenken klaar is. Uw suggesties en reacties blijven welkom!

Andere onderwerpen op de agenda waren de Jaarplanning van de kerkenraad en van de ‘liturgie’. Voor beide wordt besloten de planning tot eind december 2021 te maken i.p.v. de zomer van 2021. Dit inclusief het werven van gastpredikanten voor de periode vanaf het emeritaat van Roel tot eind 2021.

De stand van zaken van de in de vorige vergadering genoemde elementen van de herinrichting van de kerk wordt doorgenomen. Er wordt een ophangbeugel gemaakt voor het Psalmbord, waarna het weer bevestigd kan worden. We verwachten dat het nog circa 2 maanden duurt voor het bord weer hangt. De eisen waaraan een invalidetoilet moet voldoen worden geïnventariseerd. En voor het schoonmaken en repareren van het kunstwerk / het doek, dat ooit achter de preekstoel hing en de laatste jaren in het torenportaal, wordt een eerste raming van de kosten gegeven. De komende weken zal door de kerkvoogdij worden gekeken of er mogelijkheden zijn voor sponsoring van de benodigde werkzaamheden. Sowieso zal de komende tijd ook de meningen van u als gemeente worden gepolst, over wat en hoe en wanneer we het doek gaan aanpakken. Dit gelet op de te verwachte kosten van zeker enige honderden euro’s.

Ook staan we stil bij het herstel van onze dominee. Met tevredenheid stellen we vast dat Roel “er weer zin in heeft”. Het gaat steeds beter. Hij werkt weer drie dagen en probeert ruimte in zijn agenda te houden om vragen van gemeenteleden om een bezoekje, praatje of anderszins te kunnen honoreren.

We maken afspraken over de viering van 75-jaar bevrijding en de tentoonstelling die in dat kader in de kerk wordt georganiseerd, opening op 5 mei – iedereen is welkom – en ook open voor publiek op 8 mei 2020. De Vrijwilligersmiddag zal in september of oktober dit jaar worden georganiseerd door de diaconie, de pastorale groep zal in maart dit jaar bijeen worden geroepen om samen met Roel afspraken te maken over af te leggen bezoekjes. In vervolg op het gesprek met De Hoeksteen uit Schoonhoven maakt het consistorie afspraken met onze zuster-gemeentes in Berkenwoude, Haastrecht en Lekkerkerk. Als het lukt, willen we voor na de zomer deze gemeentes uitnodigen in Ammerstol om met elkaar van gedachten te wisselen over wat er zoal gericht op de (nabije) toekomst speelt en waarmee we elkaar wellicht kunnen helpen. Verder staan we stil bij de expositie in de kerk op Tweede Paasdag, het 12,5 jarig jubileum van Koffie Achterom, de voorbereiding van de Paasdiensten en maken we afspraken over wat te doen bij de viering van Schrift en Tafel gelet op het oprukkende Corona-virus. We blikken nog terug op de bijeenkomst met alle lectoren en de tips voor het lezen die dat heeft opgeleverd. De vergadering wordt afgesloten met gebed en zang in de kerk.

Leo van Veen

Scriba Gemeente rond de Kerk van Ammerstol

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *