Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Uit de Kerkenraad van 25 augustus 2021

Voordat de vergadering begint is er koffie met een traktatie van toen nog onze dominee Roel Braakhuis. Met een korte spontane terugblik nemen we als kerkenraad afscheid van hem.

Vervolgens opent Yvon van Loon de vergadering met het lezen van het stukje “Mensen in uw dienst” uit de Elisabethbode van aug. 2021, met als aanleiding hoe bij het nieuwe kerkelijk jaar je iets zou kunnen betekenen voor een ander.

Daarna nemen we de afscheidsdienst van 5 september door, wie heeft zich aangemeld, wie is uitgenodigd, hoe kunnen we kerk inrichten zodat er zoveel mogelijk mensen met inachtneming van de coronaregels aanwezig kunnen zijn, hoe moet het met de opstelling voor de uitgifte van de koffie e.d. en hoe zit het met de looproutes, vooral na de dienst. Afgesproken wordt dat behalve de trits van tevoren aanmelden voor de dienst (1), checken bij aankomst van de gezondheidsvragen m.b.t. corona (2) en het ontsmetten van de handen (3), deze dienst iedereen naar haar of zijn plaats wordt gebracht. Intussen is Roel van onze gemeente ‘losgemaakt’ en wordt er nog veel teruggeblikt op de dienst.

Voor de tijd na Roel Braakhuis gaan we een aantal (emeriti) predikanten vragen om ons pastoraal bij te staan, met name indien wordt gevraagd om een predikant in geval van ziekte, overlijden, bij uitvaartdiensten en niet te vergeten de daarbij behorende nazorg.
Een deel van het pastorale werk zal overigens worden gedaan door vrijwilligers, te weten de ‘pastorale werkgroep’. Op de gemeenteavond van 27 sept. 2021 zullen we u als gemeente daar meer over vertellen!

Verder hebben we gesproken over de toekomst van de cantorij. Aan de leden van de cantorij is gevraagd om op 16 sept. 2021 ’s avonds naar de kerk te komen, daarbij zijn dan ook de cantorijleden Jos, Greet, Rudy en Leo aanwezig. Doel is dan afspreken wie verder wil met de cantorij en in welke vorm. De kerkenraadsleden zijn in ieder geval enthousiast over een nieuwe start van de cantorij.

Ook hebben we nog eens kort teruggekeken naar de twee doopdiensten in juli jl., die van Max van Rijswijk en die van Levinyo van Veen. Aansluitend hebben we nagedacht over hoe en wanneer de volgende doopdiensten kunnen worden georganiseerd, en welke predikanten we in dat verband hiervoor kunnen benaderen. Vanzelfsprekend e.e.a. in overleg met de betreffende doopouders.

Het consistorie meldt dat er opnieuw een vraag is vanuit de gemeente om actief te communiceren over het wel en wee van gemeenteleden. Nico v.d. Kraan heeft daar in het verleden al eens naar gekeken. Conclusie is dat gelet op privacyregels en het ontbreken van de benodigde capaciteit om e.e.a. binnen de privacyregels bij te houden, wij geen nieuwe actie ondernemen. Communicatie over het wel en wee gaat via de Nieuwsbrief, de website (voor zover de privacy dat toestaat), mondeling en via de diverse belrondes.

Tot slot staan we stil bij een aantal van de vele onderwerpen die er spelen, zo worden de notulen van de vergadering van 7 juli 2021 vastgesteld, wordt de Oogstdienst voor dit jaar gepland op 17 oktober, is de Jaarrekening 2020 van zowel de Diaconie als de Kerkvoogdij door de PKN goedgekeurd, is afgesproken dat de Kerkvoogdij met de Rommelmarktcie. van gedachten gaat wisselen over een mogelijk alternatief voor de Rommelmarkt, en moet worden bewaakt of en hoe de informatie m.b.t. onze kerk en gemeente in de Gemeentegids van de gemeente Krimpenerwaard komt te staan.

Ter afsluiting van de vergadering leest Yvon uit de nieuwsbrief Petrus d.d. 21 aug. jl. het gedicht van Harmke Heumes.

Leo van Veen
Scriba Gemeente rond de Kerk van Ammerstol

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *