Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Uit de kerkenraad van 10 november 2021

Op woensdagavond 10 november kwamen we weer bijeen voor de maandelijkse vergadering van de kerkenraad. Natuurlijk hebben we gespeculeerd over hoe het de komende weken zou (kunnen) gaan. Maar we zijn snel met de agenda begonnen, omdat er zoals om deze tijd gebruikelijk heel veel dingen moeten worden besproken. En daarnaast gaat het dit jaar ook over COVID en het beroepen van een nieuwe predikant.

Vanwege ziekte van onze preses Rudy Bieleveld (griep, geen corona!) zit Bernard Zom de vergadering voor. Erna de Lange opent met het lezen van Matteüs 7: 24 – 27 en een stukje uit de overdenking van ds Ineke Polet van 24 oktober 2021, én de inleiding op het Onze Vader door Onno Albada op 31 oktober 2021, met aansluitend gebed. De kern van dit alles is: het fundament is ‘heb elkander lief en zorg voor elkaar’ enerzijds en anderzijds ‘wees je bewust van wat je zegt en leef ernaar’. Iets waar we altijd bij stil moeten staan.

Vervolgens worden de REP-lijst van november, met o.a. de vraag wanneer we het tweejaarlijkse gesprek met de vrijwilligers kunnen plannen, en de notulen van de vergadering d.d. 6 oktober 2021 doorgenomen en vastgesteld.

Ook hebben we de begroting 2022 van de Diaconie besproken, besloten dat – als het te organiseren is – we in 2022 weer een ‘Muziekdienst’ willen hebben, en zullen we (omdat er om diverse redenen door gemeenteleden om gevraagd is) de voorgangers vragen om, hoewel zij daartoe niet verplicht worden, of zij hun ‘Verkondiging en Uitleg’ vanaf de preekstoel willen doen.

Daarna hebben we ons gericht op het vacant zijn, d.w.z. wanneer vragen we een consulent, wie zou dat kunnen zijn, wanneer starten we tegen die achtergrond met de beroepingsprocedure, wie zouden we voor deelname aan de beroepingscommissie vanuit de gemeente kunnen vragen, en met welk profiel zou die commissie moeten werken? Alle vragen waarop we met u tijdens de gemeenteavond van 22 november a.s. nader in willen gaan.

De voorbereiding van de Gedachtenisdienst op 21 november 2021, kent ook dit jaar weer – net als in 2020 – de nodige kanttekeningen vanwege de coronamaatregelen. De komende dagen worden de nabestaanden uitgenodigd en geïnformeerd, maar nu weten we al dat vanwege de 1,5 m onderlinge afstand er in totaal maar een beperkt aantal mensen aanwezig kunnen zijn. Aanmelden voor deze dienst, en voorlopig ook alle volgende diensten de komende maanden, op diaconiekerkvanammerstol@gmail.com is weer nodig!

Tot slot hebben we ons gebogen over de volgende zaken:

  • De Nieuwe Bijbelvertaling 2021, de verschillen met de huidige vertaling en hoe we die gaan gebruiken.
  • Een terugblik op de vesper met Allerzielen. Deze werd als mooi ervaren, maar wellicht moet de gemeente er aan wennen dat naast de Gedachtenisdienst, waarin we stilstaan bij de overledenen van het afgelopen jaar, met Allerzielen een moment is om het verlies van kort, maar soms al van (heel) lang geleden, te gedenken.
  • Het alternatief voor de Rommelmarkt tijdens de Kerstmarkt (daar kunt u elders in deze Nieuwsbrief meer over lezen).
  • Wie kunnen we vragen om volgend jaar de liturgie voor de eredienst te gaan maken? Het mooiste zou zijn als we deze taak bij meerdere mensen kunnen onderbrengen. Kortom: willen vrijwilligers zich a.u.b. bij mij aanmelden?
  • Het werk van de Pastorale groep, die de komende maanden zoveel mogelijk mensen wil spreken, en in februari 2022 na een evaluatie een volgende ronde van plan is.
  • De Peuterdienst, die hopelijk in maart 2022 weer kan plaatsvinden.
  • En wie van Tini de Groot het Verjaardagfonds zou willen overnemen. Het is werk voor gemiddeld hooguit 2 à 3 uur in de maand. Als u iemand weet, of als u het zelf zou willen doen, wilt u dat dan aan Erna de Lange doorgeven (zie ook elders in deze Nieuwsbrief)?
  • Het feit dat er vanuit de gemeente is gevraagd om het Onze Vader niet in elke dienst te zeggen, maar ook regelmatig te zingen. De cantorij wordt gevraagd om dit in te studeren, zodat de gemeente gesteund is bij de zang van dit Lied 369a. intussen heeft de cantorij dit al een eerste keer gerepeteerd.
  • En op zondag 19 december, de 4e Advent, is het de bedoeling dat de kinderen hun eigen Kerstfeest vieren. Of dit lukt, hangt vooral af van de dan heersende coronamaatregelen, maar we zijn positief en gaan er vanuit dat het gaat gebeuren. E.e.a. wordt daarom wel door de zondagschool voorbereid.

De vergadering wordt door Erna afgesloten met gebed.

Leo van Veen
Scriba Gemeente rond de Kerk van Ammerstol

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *