Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Uit de kerkenraad d.d. 6 november 2019

Na het lezen van Joh. 3 en gebed, worden er diverse zaken doorgelopen, o.a. het op orde brengen van de ledenadministratie gelet op de eisen van de nieuwe Privacywet, het feit dat José Bos volgend jaar haar taak als diaken neerlegt, de nieuwe kosters die zich hebben aangemeld en wat we gaan doen om die in te werken, de voorbereiding van de Gedachtenisdienst, de her-ingebruikname van de kerk (waarover u elders in deze Nieuwsbrief alles kunt lezen), de komende kerstperiode en alle daarbij behorende diensten, en een uniform format waarmee alle relevante “clubjes” worden gevraagd begin januari in het jaar er op alle informatie voor de benodigde Kascontrole aan te leveren.

Voor het eerst na lange tijd was onze dominee Roel Braakhuis weer bij de vergadering aanwezig. Tijdens zijn gesprek met de Arbo-arts een paar dagen daarvoor, heeft deze vastgesteld dat Roel weer zo ver hersteld is dat hij alle uren volgens zijn aanstelling weer kan werken. In de praktijk werkte hij voor zijn ziek worden meer uren per week. De conclusie is dat het nodig is om goed te kijken wat wel en wat geen prioriteit heeft als het gaat om wat Roel doet. Tegelijkertijd speelt deze vraag ook als onderdeel van de discussie over de toekomst van onze gemeente. Een gemeente die enerzijds steeds meer (pastorale) aandacht vraagt voor ouderen, en anderzijds een gemeente met vele actieve jongeren die elkaar vindt bij de Peuterdienst, in het Eetcafé en op vele andere manieren. Een onderwerp waarover we volgend jaar met u allen graag in gesprek gaan. Het consistorie, dat wil zeggen de ouderlingen, werkt aan een voorstel hiervoor.

In deze vergadering hebben we ook de Begroting 2020 van de Kerkvoogdij besproken. Speciale aandacht was er voor de kosten die begroot zijn voor het (achterstallig) onderhoud aan kerk en pastorie. Het achterstallig onderhoud aan de kerk heeft voornamelijk te maken met schade aan het metselwerk van de kerkmuren ten gevolge van het herstel van de fundatie. En de inkomsten lopen o.a. terug omdat de pastorie op dit moment niet meer wordt verhuurd. De kerkenraad is akkoord gegaan met de begroting.

In de afgelopen weken hebben preses en scriba gesproken met de vertegenwoordigers van alle vrijwilligers”clubjes”. Het gesprek ging over hoe het gaat, wat de toekomstverwachtingen zijn, of er genoeg steun is voor alles wat men wil doen en welke actiepunten men ziet voor zichzelf en voor de kerkenraad. Onze conclusie is dat er heel veel gebeurt, we kennen elkaar, helpen elkaar, praten met elkaar, of men nu elke zondag in de kerk is, of nooit in de kerk komt. Hulde voor alle inzet en betrokkenheid!

De vergadering werd in de kerk (!) afgesloten met gezang en gebed door José. De volgende vergadering is woensdag 4 december 2019.

 

Leo van Veen

Scriba Gemeente rond de Kerk van Ammerstol

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *