Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Uit de Kerkenraad d.d. 5 juni 2019

Op woensdag 5 juni 2019 was er de maandelijkse vergadering van de kerkenraad in ‘t Achterschip. Alle leden waren aanwezig, behalve de kerkvoogden, die waren met de vloer van de kerkzaal bezig.
Erna de Lange opende de vergadering door stil te staan bij wat o.m. met de zondagsschool en als consistorie tot nu toe is besproken voor de Startdienst eind september 2019. Ze leest het gebed ‘Jezus’ van Toon Hermans en gaat voor in gebed. Daarna staan we ter bezinning stil bij het verhaal van Pinksteren. Niet het min of meer klassieke verhaal van de “vlammen’, maar het verhaal van wat we ons ‘herinneren’. In de ochtendviering op 1e Pinksterdag zal Roel in zijn overweging hierop ingaan door aan te sluiten op het verhaal van Petrus, wanneer de vrienden bijeen zijn en elkaar vertellen van wat hun is overkomen als ze terug denken aan Jezus. In die traditie vertellen we elkaar na 2.000 jaar nog steeds de verhalen.
Vervolgens hebben we de notulen van de bijeenkomst van 8 mei 2019 vastgesteld. Naar aanleiding hiervan hebben we teruggekeken naar de Overstapdienst, met veel waardering van allen voor de inzet en inbreng van de kinderen en hun ouders! Ook zijn de vakanties van iedereen doorgenomen en afspraken gemaakt wie eventueel voor wie waarneemt. De Jaarplanning van de Kerkenraad van juni 2019 t/m juli 2020 en de bijbehorende Liturgieplanning is vastgesteld, alsmede – na toelichting – de Jaarrekening 2018 van de Diaconie.
Belangrijk onderwerp op de agenda was ‘de toekomst van de Gemeente rond de Kerk van Ammerstol’. En dan bedoelen we zowel onszelf als gemeente, maar ook het toekomstbestendig maken van het gebouw. Welke investeringen zijn nodig en kunnen we ons permitteren voor een goed gebruik en een voor iedereen toegankelijk gebouw, met waar mogelijk kostenreductie en kansen op financiële bijdragen in de exploitatie. Vragen die we ons moeten stellen zijn enerzijds: Hoe gaan wij, maar ook andere gemeenten, om met veranderende geloofsbeleving, het kerkbezoek en het gemiddeld ouder worden van gemeenteleden en het pastoraat. Hoe zijn we in gesprek / contact met vrijwilligers, met de Eetclub, Koffie Achterom, de Zondagschool en met anderen. We gaan hier de komende maanden op terug komen, o.a. tijdens de gemeenteavond van 15 oktober a.s. (zet die vast maar in uw agenda!).
Tot slot kwamen nog een aantal onderwerpen aan de orde als het IKB, de viering van het Avondmaal in het H Zanenhuis, het contact met doopouders, en de regelingen m.b.t. Auteursrechten en aspecten met betrekking tot de Privacyregeling.
De vergadering werd besloten met gebed.

Leo van Veen
Scriba Gemeente rond de Kerk van Ammerstol

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *