Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Uit de kerkenraad d.d. 4 december 2019

Na het welkom door Jannie van den Oever, opent Willie Kok de vergadering met het lezen van 1 Korinthe 12: 1 – 14, en gaat aansluitend voor in gebed. Als bezinning gaan we in op de tekst.

Naar aanleiding van de vaststelling van de begroting van de kerkvoogdij in de vorige vergadering, hebben we gesproken over de noodzaak om in verband met te verwachten kosten, zoals noodzakelijk groot onderhoud en eventuele vervanging van de verwarmingsketel goed in de gaten te houden waar we als gemeente financieel voor staan.

Belangrijke onderwerpen in de vergadering van december waren het vaststellen van de ‘begroting van de diaconie’, de ‘toekomst van onze gemeente’, ‘het herstel van de dominee’, ‘de inrichting van de kerk’ en de voorbereiding van de diensten in de advent- en kersttijd.

Na toelichting door de diaconie is hun begroting voor 2020 vastgesteld en zal ter inzage worden gelegd bij José Bos.

Vanzelfsprekend hebben we teruggeblikt op de totstandkoming van de nieuwe vloer, de inzet van alle vrijwilligers en de feestelijke ingebruikneming, en natuurlijk de laatste puntjes die nog op de “i” moeten worden gezet.

Voor wat betreft het herstel van onze dominee zijn we goed met elkaar in gesprek, inclusief hulp hierbij van een professional. Doel is werkhervatting door Roel tot aan zijn pensioen, waarbij zijn belastbaarheid en belasting in balans is, en hoe alle taken hierbij over alle betrokkenen als predikant, leden kerkenraad en diverse vrijwilligers kunnen worden verdeeld.

Ten aanzien van de toekomst van onze gemeente concentreert zich de discussie om de volgende zaken:

  1. We hebben voorkeur voor 1 persoon als het ‘gezicht’ van de gemeente in Ammerstol,
  2. voor de pastorale zorg voor ouderen zouden we een dominee met emeritaat kunnen vragen (zoals het afgelopen jaar met ds Chris Koole en ds Margreet Gouwens),
  3. de opvolger van Roel zou zich dan vooral moeten richten op het voorgaan en op de jongeren.

In totaal zouden we ons dan bij de werving op twee personen moeten richten, terwijl het daarbij misschien een optie is om bij de beroeping van een opvolger voor Roel eventueel samenwerking met een andere (zuster)gemeente te zoeken. Tenslotte zijn wij niet de enige gemeente in het land die te maken heeft met teruglopende middelen enerzijds en anderzijds een steeds ouder ledenbestand. Mochten we kiezen om te zien of en op welk terrein we zouden kunnen samenwerken, dan moeten we met voorrang bedenken welke gemeente onze voorkeur hierbij heeft. Op de gemeenteavond van februari/maart 2020 zullen we voorgaande contouren voor de toekomst aan de gemeenteleden voorleggen om reactie, c.q. hun input.

Verder hebben we gesproken over het actueel maken van het draaiboek voor de diensten in de Adventtijd en die voor de Kerst.

Ook over een informatiebord aan de voorkant van de kerk hebben we gesproken. Wat willen we aan geïnteresseerden en anderen melden over onze gemeente, de vieringen e.d., wat willen we daarvan op het bord en wat voor bord heeft de voorkeur. Aan een voorstel voor één en ander wordt gewerkt door de kerkvoogdij.

De vergadering is afgesloten in de kerk bij de Paaskaars. De volgende vergadering is woensdag 8 januari 2020.

 

Leo van Veen

Scriba Gemeente rond de Kerk van Ammerstol

 

Categories: Geen categorie

1 reply

  1. Er hangt toch een informatiebord aan de zijkant van de kerk ?
    iedereen kan het hier lezen.
    Want aan de voorzijde is weinig plaats.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *