Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Uit de Kerkenraad

Op woensdag 12 december, een week na Sint Nicolaas, is de kerkenraad bijeen geweest voor de laatste reguliere vergadering van 2018. Omdat de voorzitter Jannie v.d. Oever herstellend is van een goed verlopen heupoperatie, zat José Bos voor.
Bij de opening hebben we aan de hand van een artikel van dhr. A.P.J. van Ligten (theoloog en vertaler van o.a. Karl Barth) stil gestaan bij wat wij bedoelen met het woord “zonde”. Dit tegen de achtergrond van de geboorte van Jezus, dat we binnen een paar dagen weer hopen te vieren. Centraal in het gesprek stond de tekst: “In Jezus is God mens geworden, een waarachtig mens.” enerzijds, en anderzijds de tekst: “Hij is geworden als wij, maar dan zonder zonde.” Dit terwijl door de tijden heen nogal eens ‘zonde’ als een kenmerk van de mens is genoemd, kortom: wat bedoelen we met dat woord?

Zoals gebruikelijk, en zeker aan het eind van het jaar hebben we ons bezig gehouden met allerlei min of meer praktische zaken, zoals de diensten in de kersttijd t/m begin januari (nb: doopdienst op 6 januari tijdens Driekoningen), de bestemming van de collecte van de diaconie in de Kerstnacht, wat is voor 2019 het collecterooster, hoe zijn de (zondag)diensten volgend jaar over de leden van de kerkenraad verdeeld en wie binnen en buiten onze gemeente heeft er wat extra aandacht nodig. Overal in de wereld is men op drift, overal zijn – om diverse redenen – mensen op de vlucht, net als ruim 2000 jaar geleden Maria, Jozef en hun pasgeboren kind.

De begroting 2019 van het College van Diakenen is vastgesteld. Hierbij werd geconcludeerd dat de diaconie geen structureel tekort kent, maar dit komt ook omdat vanuit de diaconie bij een (financiële) hulpvraag wordt bemiddeld naar allerlei instanties om gebruik te maken van daar bestaande ‘potjes’ en capaciteit. Verder is afgesproken in februari 2019 de Meerjarenbegroting te agenderen. Dit omdat we willen stilstaan bij hoe de kosten zijn opgebouwd en waarop als inkomsten is te rekenen teneinde een gezonde financiële toekomst te bewaken. Ook dit jaar hebben we nl. gezien dat aan de kosten stijgen, soms onvoorzien zijn, en de inkomsten daar geen gelijke tred mee houden.
De kerkvoogden melden dat, gelet op de offertes die er nu liggen, er een goede kans is dat komende zomer de vloer van de kerkzaal zal worden aangepakt. Zij zijn van plan om in de tweede helft van januari 2019 een gemeenteavond te organiseren om iedereen te informeren.

Tot slot, omdat het voor Sjaak van Buren na twee termijnen zijn laatste bijeenkomst als ouderling-kerkvoogd was, heeft José met een woord van dank en een bos bloemen van Sjaak afscheid genomen. Sjaak blijft nog wel de komende tijd het college van kerkrentmeesters ondersteunen.

De vergadering is met een avondgebed en gezang in de kerk bij de Paaskaars afgesloten.

Leo van Veen

Scriba Gemeente rond de Kerk van Ammerstol

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *