Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Plaatselijke regeling

HERVORMDE GEMEENTE AMMERSTOL (PKN)

25 april 2020.

Paragraaf 1. Samenstelling van de Kerkenraad – Ord. 4.6
De kerkenraad bestaat uit tenminste 7 ambtsdragers:
predikant, twee ouderlingen, twee diakenen en twee ouderling / kerkrentmeesters

Paragraaf 2. Verkiezing van ambtsdragers (algemeen) – Ord. 3.2
2.1 Stemrecht
De belijdende leden zijn stemgerechtigd.
Tevens zijn de doopleden, die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, stemgerechtigd.

2.2 Regels voor het stemmen
tijdens een vergadering van stemgerechtigde leden:
a. De stemming geschiedt schriftelijk.
b. Indien er meer kandidaten zijn dan er ambtsdragers verkozen moeten worden, zijn van hen verkozen diegenen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht en die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen hebben behaald; tot het aantal vacatures dat vervuld moet worden.
c. Indien voor een vacature geen van de kandidaten een meerderheid heeft behaald, vindt een herstemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden.
d. Staken de stemmen, dan vindt een herstemming plaats. Staken de stemmen opnieuw, dan beslist het lot.

2.3 Stemmen bij volmacht
Er kan bij volmacht worden gestemd, met dien verstande dat niemand meer dan twee gevolmachtigde stemmen kan uitbrengen. Gevolmachtigde stemmen kunnen uitsluitend worden uitgebracht door stemgerechtigde leden, tegelijk met hun eigen stem. De volmachten zijn schriftelijk en ondertekend en worden van te voren aan de kerkenraad getoond.

Paragraaf 3. Verkiezing van ouderlingen en diakenen (specifiek) – Ord. 3.6
3.1 De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt plaats in de maand november, de bevestiging in januari van het jaar daarop.
3.2 De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, genoemd in Ordinantie 3-6-2, wordt tenminste zes weken voordat de verkiezing plaats heeft door de kerkenraad gedaan. De uitnodiging om te stemmen wordt tenminste twee weken voordat de verkiezing plaats heeft door de kerkenraad gedaan.
3.3 Ouderlingen en diakenen worden gekozen door middel van een voordracht door de kerkenraad. De kerkenraad maakt voor elk ambt, waarin een vacature is of zal ontstaan, een verkiezingslijst op met daarop de namen van hen die door de kerkenraad zelf voor het ambt worden voorgedragen.
3.4 Het rooster van aftreden wordt jaarlijks gemaakt volgens Ord. 3.7.1.

Paragraaf 4. Verkiezing van de predikant – Ord. 3.4
4.1 De uitnodiging om te stemmen aan de stemgerechtigde leden voor de verkiezing van een predikant, wordt door de kerkenraad gedaan tenminste drie weken voordat die verkiezing plaats vindt.

Paragraaf 5. De werkwijze van de kerkenraad – Ord. 4.8
5.1 De kerkenraad vergadert in de regel een keer per maand en tenminste tien maal per jaar.
5.2 De vergaderingen van de kerkenraad worden tenminste 4 dagen van te voren bijeengeroepen door het moderamen, onder vermelding van de zaken (agenda) die aan de orde zullen komen.
5.3 Van het behandelde ter vergadering wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende vergadering door de kerkenraad wordt vastgesteld. Het ontwerp van dit verslag wordt tegelijk met de convocatie aan de leden van de vergadering toegezonden.
5.4 De in Ordinantie 4.8.2 genoemde jaarlijkse verkiezing van het moderamen geschiedt in de eerste vergadering van de maand januari. In deze vergadering worden ook de plaatsvervangers van de preses en de scriba aangewezen.
5.5 Wanneer de kerkorde (Ord. 4.8.9) voorschrijft dat de kerkenraad de gemeente kent in een bepaalde zaak en haar daarover hoort, belegt de kerkenraad een bijeenkomst met de leden. De datum van deze bijeenkomst wordt vooraf aangekondigd in de Nieuwsbrief en afgekondigd op ten minste twee zondagen, die aan de bijeenkomst voorafgaan. In de berichtgeving vooraf maakt de kerkenraad kenbaar over welke zaak men de gemeente wil horen.
5.6 De kerkenraadsvergaderingen zijn in beginsel niet openbaar. De kerkenraad kan besluiten dat gemeenteleden als toehoorder tot (een deel van) een bepaalde vergadering toegelaten worden.
5.7 Het lopend archief van de kerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters voor de archieven van de gemeente als omschreven in Ordinantie 11.2.7, sub g.
5.8 De kerkenraad kan zich laten bijstaan door:
– een scribaatondersteuner en/of notulist
– commissies c.q. werkgroepen.
De werkgroepen, c.q. commissies, sturen tenminste een uittreksel van het verslag van hun vergaderingen aan de kerkenraad of doen mondeling verslag in de kerkenraad o.b.v. de notulen en wonen uit dien hoofde de vergaderingen van de kerkenraad bij op verzoek van de kerkenraad.
5.9 De notulist is belast met de agendering en de notulering van de vergaderingen van de kerkenraad. Desgewenst verzorgt hij ook andere secretariaatswerkzaamheden. In de vergadering van de kerkenraad heeft hij een adviserende stem. In handen van de kerkenraad legt hij een belofte van geheimhouding af over al hetgeen hem uit hoofde van zijn werkzaamheden ter kennis komt.

Paragraaf 6. De kerkdiensten – Ord.7 en Ord. 5.4
6.1 De wekelijkse kerkdiensten van de gemeente worden volgens een door de kerkenraad vastgesteld rooster gehouden in de Nederlandse Hervormde Kerk, Kerkplein 4 te Ammerstol.
6.2 Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de doopvragen beantwoorden.
Indien uit het doopgesprek blijkt dat ouders, die noch belijdend noch dooplid zijn, in alle oprechtheid voornemens zijn hun kind(eren) in de christelijke traditie op te voeden kunnen ook zij de doopvragen beantwoorden. Voor ons is van belang dat ouder(s) en kinderen betrokken zijn bij de gemeente.
6.3 Tot deelname aan het Heilig Avondmaal worden toegelaten belijdende leden, doopleden en alle overigen, die zich door de uitnodiging tot deelname aan het Avondmaal met Christus verbonden voelen. Deelname aan het Heilig Avondmaal staat ook open voor kinderen.
6.4 De kerkenraad heeft besloten – na beraad in de gemeente – dat ook andere levensverbintenissen van twee personen dan van man en vrouw als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht kunnen worden gezegend. Betrokkenen dienen een verzoek daartoe tenminste zes weken van te voren in bij de kerkenraad. Minstens één van de betrokkenen dient lid van de gemeente te zijn dan wel daarmee een sterke persoonlijke band te hebben. Na ontvangst van het verzoek voert een afvaardiging van de kerkenraad een gesprek met de betrokkenen. Tenminste drie weken voorafgaande aan de kerkdienst, waarin de levensverbintenis wordt gezegend, wordt dit bekend gemaakt door middel van een afkondiging in een zondagse kerkdienst en een aankondiging in het kerkblad. Alleen een naar burgerlijke wet tot stand gekomen huwelijk kan volgens burgerlijk recht als een huwelijk worden gezegend.

Paragraaf 7. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – Kerkrentmeesterlijk (Ord. 11.1 en 11.2)
7.1 Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit tenminste 3 leden.
7.2 Van de 3 kerkrentmeesters zijn er minstens 2 tevens ouderling (Ord. 11.2.4).
7.3 Het College van Kerkrentmeesters wijst een administrateur aan en bepaalt de aard en de omvang van de boekhoudkundige taken van de administrateur. De administrateur woont op uitnodiging de vergaderingen van het college bij en heeft daar een adviserende stem. Op hem is het bepaalde in Ordinantie 4.2 betreffende de geheimhouding van toepassing.
7.4 De administrateur is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met inachtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en passend binnen de door de kerkenraad vastgestelde begroting. Deze betalingen worden verricht na goedkeuring van de voorzitter, de penningmeester en/of  de secretaris van het college van kerkrentmeesters. Het college van kerkrentmeesters is bevoegd om zelfstandig betalingen zoals voornoemd te verrichten tot een bedrag van € 10.000,– per betaling. Hogere betalingen worden eerst voorgelegd aan de kerkenraad.
7.5 Tijdens de collegevergadering in de maand januari wijst het college de plaatsvervangers van de voorzitter en de secretaris aan.
7.6 Verdere verantwoordelijkheden zijn o.a. het collecterooster, het “kerkblad” en de taken zoals beschreven in Ord. 11.2.7.

Paragraaf 8. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – Diaconaal
8.1 Het college van Diakenen bestaat uit 2 diakenen en zo mogelijk 2 diaconale kerkrentmeesters.
8.2 Het college van Diakenen wijst een administrateur aan en bepaalt de aard en de omvang van de boekhoudkundige taken van de administrateur. De administrateur woont de vergaderingen van het college bij en heeft daar een adviserende stem. Op hem is het bepaalde in Ordinantie 4.2 betreffende de geheimhouding van toepassing.
8.3 De administrateur is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met in achtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en passend binnen de door de kerkenraad vastgestelde begroting, tot een bedrag van € 5000,– per betaling. Betalingen boven dit bedrag behoeven vooraf de nadrukkelijke instemming van de voorzitter / penningmeester en de secretaris van de diaconie via het plaatsen van handtekeningen op de factuur.
8.4 Tijdens de januarivergadering van het College wijst het College plaatsvervangers aan voor de voorzitter en de secretaris.

Paragraaf 9. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen en jaarrekeningen (Ord. 11.6)
9.1 De volledige stukken van de begrotingen en de jaarrekeningen kunnen gedurende een week worden ingezien. Bij de afkondiging voor de kerkdienst worden tijd en plaats van inzien vermeld.Gemeenteleden kunnen hun mening kenbaar maken over de begroting of de Jaarrekening. Deze reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van ter inzage legging worden gestuurd aan de scriba van de Kerkenraad.

Deze regeling is gebaseerd op de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland. Over de regeling zijn de gemeenteleden gehoord in januari 2009. Deze regeling is vastgesteld door de kerkenraad op 1 december 2010 en in werking getreden met ingang van 1 december 2010 en op 25 april 2020 door de kerkenraad van de Gemeente rond de Kerk van Ammerstol aangepast aan de herziene Ordinanties van de PKN van november 2019 en per mei 2020 ter kennis van de gemeenteleden gebracht door publicatie op de website van de gemeente (www.kerkvanammerstol.nl).

De Voorzitter,         De scriba,

Jannie v.d. Oever   Leo van Veen