Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Predikant en kerkenraad

Wat doet de kerkenraad?

Eenmaal per maand is er een vergadering van de kerkenraad, waar onder meer gesproken wordt over het beleid met betrekking tot kerkdiensten, pastoraat, toerusting en algemene financiële zaken.

Elke Protestantse gemeente telt drie ambten, elk met een eigen taak. De dragers van die ambten vormen de kerkenraad.

Ouderlingen

De ouderlingen dragen zorg voor de gemeente als gemeenschap. Zij dragen medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en Sacramenten o.a. door de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten. Zij dragen zorg voor het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping.

Rentmeesters

Een aantal van hen is speciaal belast met de geldelijk aangelegenheden van de gemeente. Vroeger noemde men dat “stoffelijke” aangelegenheden, maar het omgaan met bezit, zeker kerkelijk bezit, is natuurlijk ook een geestelijke zaak. Deze speciale ouderlingen heten ouderling-kerkrentmeester, meestal afgekort tot kerkrentmeester. Kerkrentmeesters hebben als eerste taak te zorgen dat de gemeente bijeen kan komen in gebouwen. Dat kost natuurlijk geld, evenals de predikant. Daarom heeft de kerkrentmeester ook tot taak deze gelden te verwerven.

Diakenen

De diakenen staan voor de “dienst der barmhartigheid” van de gemeente. De dienst is niet in de eerste plaats aan hen opgedragen, maar aan de gehele gemeente en aan al haar leden. De taak van de diakenen is, deze roeping levend te houden in de gemeente. Zij geven voorlichting en leiding daaraan. Door de bijstandswet en de sociale verzekering is het accent van het diaconale werk verschoven van armenzorg naar andere gebieden. Typerende woorden zijn: onderlinge dienst, aandacht voor de verre naaste (wereld-diaconaat) en helpen waar geen helper is.

Predikant

Ten slotte de predikant. Preek en catechese zijn de meest in het oog springende taken van de predikant. Wij zien hem als motor (of aandrijfkracht) waar de gemeente om draait. Huis- en ziekenbezoek behoren tot zijn werk, hoewel ook andere ambtsdragers daarin een taak hebben. Herder en leraar wordt de predikant ook vaak genoemd: persoonlijke zielzorg en onderricht uit de bijbel.

Klik op een van de subpagina’s voor de contactgegevens.