Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Paaszondag – Opstanding van de Heer – 12 april

Aanvang: 10:00 uur
Gemeente rond de kerk van Ammerstol
DIENST VAN WOORD EN GEBED
predikant Chris Koole en twee kerkenraadsleden
—————————————————————————————————————–

Welkom

Bemoediging en drempelgebed

Onze hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
… door Jezus Christus.
Amen

Inleiding op de lezing

Dit is de dag de de Heer heeft gemaakt. Laten wij juichen en ons verheugen (Ps 118:24). Wij zullen hem vieren in blijdschap. Want Christus heeft alle machten van de dood verslagen en is uit het graf opgestaan. Door onze doop hebben we deel aan dit mysterie en ons leven ligt voorgoed met Christus verborgen in God (Kol 3:3). Christus is ons leven, halleluja.

Epistel: Romeinen 14:7-9

Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer. Want Christus is gestorven en weer tot leven gekomen om te heersen over de doden en de levenden.

Evangelielezing: Lucas 23:55-24:12

De vrouwen die met Jezus waren meegereisd uit Galilea volgden Josef naar het graf om het te bekijken en om te zien hoe Jezus’ lichaam er werd neergelegd. Daarna gingen naar huis en bereidden ze geurige olie en balsem. Op sabbat namen de vrouwen de voorgeschreven rust in acht.
Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. Bij het graf aangekomen, zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold, en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. Hierdoor raakten ze helemaal van streek. Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. Ze werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. De mannen zeiden tegen hen: ‘Waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt. Herinner u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea was: de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.’ Toen herinnerden ze zich zijn woorden.
Ze keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan alle anderen vertellen wat er was gebeurd. De vrouwen die het graf bezochten, waren Maria uit Magdala, Johanna, Maria de moeder van Jakobus, en nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden. Ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd, maar die vonden het maar kletspraat en geloofden hen niet. Petrus echter stond op en rende naar het graf. Hij bukte zich om te kijken, maar zag alleen de linnen doeken liggen. Daarop ging hij terug, vol verwondering over wat er gebeurd was.

Lof zij U Christus;
in eeuwigheid. Amen.

Uitleg en verkondiging

Het is alles Pasen wat vandaag de klok slaat. Halleluja, Halleluja. Het begon in de afgelopen nacht al. In de Paaswake hebben we in de kerk onze doop hernieuwd. We kregen de vraag, of we nog wisten waar het op áán kwam in het leven met God? Het was niet één vraag, maar eigenlijk waren ’t er drie. De drie vragen die Israël moest beantwoorden toen het na de uittocht uit de Egyptische duisternis aan de voet van de berg Sinai zich verzameld had. Israël – het volk van God bij uitstek – kreeg te horen: Willen jullie de Heer, jullie God dienen en naar zijn stem luisteren? Dat is het eerste: luisteren naar de vertrouwde stem, die jullie op het goede spoor zet. Vandaar meteen de tweede vraag: Wil jullie je verzetten tegen het kwaad dat de baas wil spelen in ons leven? De goede stem erin en de kwade genius eruit. En als samenvatting van alles waar het op áán komt: Willen jullie leven in de vrijheid die God aan zijn kinderen geeft?

Leven als vrije mensen: dat is het kernwoord van Pasen. Opgelucht opademen, gaan en staan waar je wil. Met je hart en je ziel niet onderworpen zijn aan wat dan maar ook, dat de baas wil spelen. Met je verstand en al je kracht leven als geestelijk en lichamelijk vrij mens. Rechtop staan in het licht dat ons aanstoot in de morgen. Voortijdig licht (NLB 601): licht van het leven in vrijheid, dat al begint te schijnen voordat die vrijheid er werkelijk is. Een soort Security Lighting: onze nieuwe lamp bij de schutting die in het donker aanspringt, als je dichterbij komt.

Wat leven in vrijheid is? Vraag het aan de mensen, die langdurig verpleegd worden en hun bed niet uit kunnen. Aan de mensen, die in de gevangenis zitten en niet zelf kunnen beslissen waar ze heen gaan. Aan de migranten, die wel aan het gevaar van wrede mensenhandelaars zijn ontsnapt en in asielzoekerscentra verblijven zonder te weten waar ze ooit terecht kunnen. Of om dichterbij te blijven: vraag het aan de ondernemers of de bestuurders in de Krimpenerwaard, die overvallen werden door de hevige onweersbui van de coronavirus-epidemie, en niet weten wanneer die bui zal wegdrijven en welke schade veroorzaakt wordt. Leven in onvrijheid is als een doemdenken, die over alles heen komt te liggen. En die licht en lucht afschermt. Wat wil je graag, dat de duisternis zou verdwijnen. Dat je vrij en fris kon ademhalen.

Bij gelegenheid van de viering van 75 jaar vrijheid in de Krimpenerwaard kregen we allemaal thuis bezorgd het magazine: Vrij!. Bij het doorbladeren viel mijn oog op de foto van Adib Sakmani met daarbij de tekst: Reddingsboei het symbool van vrijheid. Hij is moslim en ik ken hem van een gesprekje bij hem voor ’t huis in Haastrecht. Sakmani vertelt, dat hij agrarisch ondernemer in Aleppo (Syrië) was en dat hij zich door fanatieke geloofsgenoten met de dood bedreigd voelde. In 2014 liet hij zijn gezin achter en vertrok hij op zoek naar een veilige plek ergens in Europa. Uiteindelijk kreeg hij vergunning tot verblijf in ons land. En liet hij zijn vrouw en kinderen overkomen in het kader van de wet op de gezinshereniging. De kosten daarvoor werden betaald door de kerkmensen van Haastrecht.

Waarom dit voorbeeld? Omdat het alles laat zien wat met leven in vrijheid en onvrijheid te maken heeft. De politiek-maatschappelijke buitenkant: de wettelijke rechten en plichten ter wille van de vrijheid van ieder mens. De intellectuele binnenkant: de ideeën over vrijheid en onvrijheid die ons doen en laten bepalen. En daarbij de voor ons christenen belangrijke geloofsovertuiging: te weten dat we toebehoren aan God, die de Heer is van zowel de bazen als de slaven in dit leven. Voor Hem moet iedereen zich buigen. Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer. Woorden van de apostel Paulus uit zijn brief aan de christenen van Rome. Woorden die hij schreef in het jaar 56 na Christus, toen in de wereld maar weinig mensen – volgens onze begrippen – vrij waren. Onder de christenen van de eerste tijd waren in elk geval slaven, die hadden de gehoorzamen aan een baas. Juist zij hadden ervaren, dat je in Christus vrij mens kunt zijn, ook al ben je slaaf.

Het Paasevangelie uit Lucas 24 lijkt over iets heel anders te gaan: de dode Jezus van Goede Vrijdag is een levende Jezus op Paasmorgen. Toch is het de schijn die bedriegt. Het verschil zit ‘m in een andere manier van vertellen. Joden – en christenen met hen mee – vieren met Pasen het feest van redding en bevrijding. De duisternis van de slavernij is geweken, het licht van de vrijheid is doorgebroken. Dat ook Jezus is gestorven, is niet het erge. Alle mensen moeten sterven, vroeg of laat. Zo is onze natuur: ons lijf gaat niet eeuwig mee. Dat Jezus zó gestorven is, zo door mensen verraden en verguisd, terwijl Hij opkwam voor Gods goede zaak van recht en vrede – dàt is het erge.

Paasmorgen klinkt voor christenen en joden (en wie al niet) dezelfde boodschap van bevrijding. Het leven dat de levende God wil, wint het van de dood die mensen elkaar aandoen. Wanneer mensen denken Jezus te hebben dood gemaakt, laat God zien dat Hij Hem heeft levend gemaakt. Je moet de levende niet zoeken bij de doden (Luc 24:5b). Het koninkrijk van God eindigt niet op een kerkhof in Jeruzalem. Maar het begint als een wereldwijde zendingsbeweging, waarin ook wij worden meegenomen.

Zo zijn we hier met z’n vieren bij elkaar in de kerk, achter gesloten deuren. En u – u bent ergens in uw eigen huis, wat afgezonderd. Samen zijn we in gedachten met elkaar verbonden en vieren we Pasen. Op zondag 12 april: de 103de dag van het jaar 2020. Wat er in de volgende 263 dagen op ons afkomen zal, weten we niet. Niemand van ons weet dat. Op deze zondag van Pasen wekken we elkaar op: Weg met de duisternis, leve het licht! Een nieuwe manier van leven is mogelijk, dankzij God die ons dat in Jezus laat zien. Ga erin mee en geniet ervan met volle teugen.

Rudolf Bohren(1920-2010) was een toonaangevende hoogleraar in de kunst van het preken. Hij schreef er een standaardwerk over. Geboren en getogen was hij in Zwitserland. In 1998 publiceerde hij een toegankelijk boekje met herinneringen en verhalen. Eén verhaaltje trof me meteen. Daarbij moest ik denken aan de agrarische ondernemers in ons land, die hun runderen moeten oormerken. Met gele flapjes in de beide oren. Alle dieren in Nederland zijn daarmee geïdentificeerd en geregistreerd. (Uit het oogpunt van de volksgezondheid is dat een goed ding: een uitgebroken veeziekte is zo te herleiden op een bepaald dier in een bepaald bedrijf.) Oren merken van runderen gebeurde altijd al in Zwitserland. Alle pasgeboren kalveren kregen een merk in het oor; er werd een stukje weggesneden, voor elke boer naar een eigen model. Toen in die tijd liepen de koeien vrij rond, tot hoog in de bergen op de alpenweiden. Als een dier ging dwalen, kon iedereen die het tegen kwam, toch de rechtmatige eigenaar waarschuwen. Want je zag bij wie het rund hoorde aan de vorm van het gekerfde merk in het oor. Misschien is het wel dierenmishandeling, schreef Bohren, ik heb er altijd ook een mooi teken in gezien. Eén keer een beetje pijn geeft levenslang aan wie er naar je omziet en voor je zorgt. Zo is het – zeg ik er achteraan – als je als christen gedoopt bent: je bent voortaan niet meer anoniem. Iedereen kan aan je zien aan wie je toebehoort.

Dank- en Voorbeden

God, Schepper van hemel, zee en aarde, Vader van Jezus Christus, wij danken en loven U, hier en nu, overal en altijd. Want wat geen oor nog gehoord, en geen oog ooit gezien had, wat in ons bange mensenhart slechts vluchtig kon opkomen, dat hebt U in de nacht bewerkt. De nacht, die ons verhaald wordt door de getuigen van de eerste dag, het vroegste licht: die nacht waarin U Jezus Christus uit de dood hebt opgewekt. U hebt de duisternis verdreven, de aarde en al wat bestaat hebt U voor de ondergang behoed. Richting en zin hebt U gegeven aan heel ons sterfelijk bestaan.
Daarom vieren en bezingen ook wij, met de vrouwen als de eerste getuigen en met allen die hebben geloofd, de dag die U, o Heer, hebt gemaakt (Ps 118:24) En wij eren uw Naam met ons lied, dat klinkt in hemel en op aarde. Heilig, heilig, heilig, o Heer van alle machten, hemel en aarde vertellen hoe groot U bent. Hosanna in de hoge! Gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer! Hosanna in de hoge!
Gezegend is Jezus, die met zijn komst ons leven met uw Naam heeft verbonden. En met al wat daarin besloten ligt aan mededogen, liefde en genade. Die de nieuwe mens geworden is, uw beeld en uw gelijkenis, de weg, de waarheid en het leven; die met ons verbonden voor het leven, alle machten van de dood voorgoed heeft verslagen.
We gedenken, grote God, dankbaar het geheim van de Gekruisigde, Jezus Christus, de Rechtvaardige, die U uit de dood hebt opgewekt.

Bidden wij tot God onze Vader, die Jezus op de derde dag heeft doen opstaan.

Voor allen die in de Paasnacht gedoopt zijn of hun doop herdacht hebben: dat zij streven naar wat boven is, daar waar Christus zit aan de rechterhand van God(Kol 3:1b).

Laten we bidden:
Voor het volk van Israël – Gods volk bij uitstek: dat het zijn glorie en vertroosting mag vinden in de beloofde Redder. Laten we bidden
Voor allen in deze wereld die onderdrukt worden of terneergeslagen zijn: dat de opgestane Heer hen hoop en toekomst biedt. Voor allen die lijden aan verslaving, dat zij geholpen en begeleid worden. Laten we bidden:
Voor de regeringsleiders en de bestuurders in onze wereld en in ons Nederland: dat onze God en Heer hun hart en geest richt naar zijn wil, zodat iedereen mag leven in vrijheid en echte vrede.

Laten we bidden:
Voor allen die geraakt zijn door coronavirus in onze wereld en in onze Nederlandse samenleving : dat God hen laat schuilen in de schaduw van zijn vleugels tot het doodsgevaar geweken is(Ps 57:2). Dat wie angstig zijn, steun vinden. Dat wie zorgen voor de zieken in ziekenhuizen, verpleeghuizen en zorginstellingen, de schoonmakers en de ziekenvervoerders de nabijheid van God ervaren. Dat allen, die terneergeslagen zijn nu hun bedrijf, school of theater op slot is, opgericht worden en nieuwe moed krijgen. En dat wij allen troost putten uit het besef, dat niets ons kan scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus (Rom 8:39).

Laten we bidden:
Voor hen die niet geloven in het eeuwig leven: dat God hun ogen mag openen voor de heerlijkheid van de opgestane Heer. Voor ons allen: dat wij ons niet van de wijs laten brengen door allerlei vreemde theorieën, maar steeds beseffen dat Christus dezelfde is, gisteren en vandaag.

Laten we bidden:
Voor onze gemeenschap rond de kerk van Ammerstol: dat zij, hernieuwd door de viering van Pasen, mag leven in de vrede van de opgestane Heer. Voor wat er leeft in onze gemeenschap en voor onze overleden zusters en broeders … dat zij Christus, hun leven, voor eeuwig mogen aanschouwen.

Laten we bidden:

Stil gebed

“Onze Vader” Bidden wij nu allen samen het gebed dat Christus, de Heer, ons heeft geleerd:

Onze Vader, die in de hemelen zijt.
Uw Naam worde geheiligd,
uw Koninkrijk kome,
uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.
Amen.

Wegzending en Zegen

v. Ga heen in vrede en draag het licht van de opgestane Heer de wereld in. Halleluja!
a. God zij lof en dank. Halleluja! v. De Heer zegene u en behoede u, de Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig, de Heer verheffe zijn aangezicht en geve u vrede.
a: Amen

 

Liturgische schikking bij Pasen

 

Paars kleed, kruis en het licht

Lezingen: Exodus 14 9-14, Johannes 20 1-18

Thema: opstanding

We mogen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane Heer.Zijn Licht en Liefde, zijn opstandingskracht.

 

Schikking: Greet Jongkind

Foto: Sjaak van Buren

 

De geluidsopname van deze dienst is helaas mislukt.

Categories: Geen categorie

1 reply

  1. Wij hebben de diensten rond de Pasen erg gewaardeerd. 👍

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *