Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Lezing en overdenking Paasnacht 11 april

Begroeting

Wij steken de paaskaars aan.

Lezing Genesis 1, 1 – 5

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.

Gebed om licht in het duister

U hebt het licht geroepen en zie,
onze ogen mogen open gaan en kijk:
waar het donker was,
is licht en warmte, vreugde en leven.
Deze avond begroeten wij het licht
waarin uw woord te horen is, die roept:
en dit uur is er en wij zijn er, waar dan ook
verbonden door U, die ons roept
en zie: wij leven, leven in uw licht
deze avond, alle dagen, tot in uw toekomst
die ons wacht.
Amen

Matteüs 28, 1 – 10

Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is opgestaan uit de dood, en dit moeten jullie weten: hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien.” Dat is wat ik jullie te zeggen had.’
Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te gaan vertellen. Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en bewezen hem eer. Daarop zei Jezus: ‘Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze mij zien.’

Wij steken 72 kaarsen aan voor alle gemeenteleden.

Overweging

Twee keer de eerste dag en twee keer begint die dag donker: het licht moet nog geroepen worden en alles is doods. De twee Maria’s gaan naar het graf, naar hun geliefde dode en vast met gemengde gevoelens. Deze avond, de vooravond van weer een eerste dag, is het met ons niet anders. Het is leeg hier en donker, we zijn hier vooral niet. Ook wij zijn hier met heel gemengde gevoelens, verdrietig omdat het zo leeg is en dankbaar dat wij er toch zijn en het licht van de paaskaars ook voor het jaar dat komen gaat, kunnen aansteken. Voor ieder van jullie die hier niet zijn brandt er een kaars. We zullen het laten zien op de website. Niet zomaar licht, maar een zee van licht voor ons allemaal.

Drie keer een eerste dag; de eerste dag van de schepping waarop God het eerste woord spreekt: “licht”en er was licht en het licht wordt goed genoemd. Met de komst van het licht krijgt ook de duisternis een eigen naam: dag en nacht en die zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. De afwisseling van dag en nacht is het ritme van heel ons leven. Zo horen licht en donker bij elkaar en ook al wordt de duisternis niet goed genoemd, met dag en nacht begint heel de schepping. Ook op deze avond mogen we weten dat het donker zijn plaats heeft, tijd om te slapen, uit te rusten en ons voor te bereiden op de nieuwe dag.

De tweede keer een eerste dag van de week, waarop twee vrouwen het graf opzoeken van een geliefd mens om wie zij nog niet konden rouwen. Jezus is vlak voor de sabbat haastig in het graf gelegd, een paar mensen waren er bij. Zoals het nu in deze dagen ook gaat: een paar mensen bij het afscheid, hooguit een live-stream, maar verder iedereen op afstand. Ieder rouwt voor zich. Deze twee Maria’s gaan het graf zoeken, in het eerste licht van de dag om samen te rouwen. Wat zij meemaken komt letterlijk als een donderslag bij heldere hemel. Voor hun ogen wordt zichtbaar dat het graf leeg is. Jezus is al opgestaan in het donkere van de nacht die voorafgaat aan deze morgen van de tweede eerste dag. Ook hier wordt een nieuw begin gemaakt: de leerlingen zullen Jezus zien in Galilea, waar alles ooit begon op diezelfde berg, waar Jezus hen begon te leren: koninkrijk van God. Dit is het begin van ons leven met Jezus die is opgestaan en tegen ons zegt: vertel van mij, en leer alle mensen: koninkrijk van God. En ik zal met jullie zijn, alle dagen.

Morgen, eerste paasdag is voor de derde keer de eerste dag. Deze avond zien wij daar naar uit. Het zal een nieuw begin zijn. Wie weet zijn wij als de vrouwen ontzet en opgetogen tegelijkertijd, in verwarring en verdrietig, en met hoop en kracht, tegelijkertijd. Ook wij zullen weten: de Heer komt ons tegemoet en gaat mee met ons en gaat ons voor. Onze toekomst: koninkrijk van God.

Dankgebed en voorbede

God, wij zijn U dankbaar voor deze nacht
waarin het duister zijn macht verliest
want uw licht is voor altijd bij ons.
Tegen alle kwade machten in bemoedigt U ons,
vanuit uw verborgen eeuwigheid
woont uw liefde en trouw in elke tijd.

Deze nacht vernieuwen wij ons geloof
en belijden opnieuw:
U, bent onze God, zoals U is er geen.
Getroost vertrouwen wij ons aan U toe
nog verwonderd over deze nacht
waarin leven sterker is dan de dood,
uw Zoon die gestorven was, leeft.

Stel een grens, God, aan wat deze wereld beheerst
en zich toont in ziekte, geweld, terreur, oorlog en uitbuiting.
Wees met hen die door het kwaad worden getroffen
verzacht hun leed en verschaf hen recht
Zegen hen die ziek zijn thuis of in het ziekenhuis
en zegen hen die voor hen zorgen
troost hen die bedroefd zijn omdat zij een geliefde moeten missen

Zegen het licht dat vannacht over ons is opgegaan
Zegen het licht van de kaarsen
die van hier worden meegenomen,
laat uw licht ook stralen bij ons thuis
de plek waar wij wonen, de plaats waar wij werken,
in de ontmoeting met wie ons lief zijn
en ook op die momenten dat wij alleen zijn.
Laat ook de stilte tot U spreken.

Onze Vader

Zegen

De Levende zegene en behoede u,
De Levende doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De leven de verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Amen.

 

Liturgische schikking bij Stille Zaterdag

Paars kleed, kruis en het licht 

Lezingen: Genesis 1 1-23  Matteüs 28 1-10 

Thema; schepping en opstanding 

We bevinden ons nog in de schaduw van Jezus’ kruisdood. We lezen verhalen over opstanding en voorzichtig breekt het licht van Pasen door. 

 

Schikking: Greet Jongkind

Foto: Sjaak van Buren

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *