Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Lezing en overdenking 1e zondag na Trinitatis

Zondag 14 juni 2020

Orgelspel

Begroeting

Lezing Romeinen 5, 1 – 11

Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig. En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is. Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven; slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld.  Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven. En meer nog, dat wij God prijzen danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend.

Overweging

Ik kende Paulus met woorden als: kruis, dood, verzoening en zonde, zware woorden die het leven op dit ondermaanse schildert in donkere kleuren, somber en drukkend. Het is ook niet lichtvoetig wat Paulus ter sprake brengt: het gaat hem om niet minder dan het grote verhaal van de Eeuwige die zich ontfermd heeft over deze van God verlaten wereld. Door de jaren heen is mijn beeld van Paulus aan het veranderen. Er zit veel meer kleur in de brieven van Paulus dan ik gedacht had. Er komt ook meer licht tussen wat Paulus zelf schrijft en het kerkelijke denken die zich op zijn woorden baseert. In het leesrooster dat wij meestal volgen staat dit gedeelte uit de brief aan de Romeinen aangegeven, maar dan vanaf vers 6. Dan valt er veel weg, van wat toch echt bij deze passage hoort: wij leven in vrede met God, toegang tot Gods genade, delen in de hoop, Gods liefde die in ons hart is uitgegoten. Dat alles horen we niet als we beginnen met vers 6: “toen wij nog hulpeloos waren” wat het beeld bevestigt van de ellendige mens, die bijna niet anders kan dan verloren raken. Vandaar dat we ook de eerste verzen van dit hoofdstuk hebben gelezen en ons mee laten nemen in de beweging die Paulus maakt van licht naar donker naar licht. Hij neemt ons mee in de omarmende liefde van God, die zo groot en zo groots is dat Christus gestorven is, niet voor een goed mens, een rechtvaardige, maar voor ons toen wij nog van God verlaten leefden in de schaduw van wanhoop en dood. Wij hebben dus alle reden om hoop te hebben, vertrouwen te koesteren in die liefde van God, in Gods grote vrijgevigheid, in het leven met Hem dat God ons aanreikt.
Paulus heeft zeker weet van ellende, in alles dat hij heeft meegemaakt: honger, dorst, schipbreuk, gestenigd worden en gegeseld, hij heeft er meer dan zijn deel aan gehad en ook wij hebben daar ons deel van in ons eigen leven. Paulus heeft daar van geleerd: als je leert doorzetten, dan maakt dat jou betrouwbaar, en het geloof van waaruit je leeft, het vertrouwen dat in ons sterk kan worden en dat geeft ons hoop: wat begint als ellende, uitzichtloos, wordt zo tot hoop en uitzicht. Leven in vrede met God, die ons met zich heeft verzoend in Jezus Christus, onze Heer.

Orgelspel

Gebed

Kom als de liefde zelf, God,
kom Gezegende, die ons zegent
deze dag maakt ons dankbaar
om alles dat U ons geeft
om al het goede waarvan wij leven,
onze adem, onze hartslag het ritme
van uw lied dat in ons klinkt.

In Jezus’ lijden kent U ons lijden,
in zijn sterven hebt U onze dood in U ontvangen
breng ons thuis bij U bidden wij,
vooral met hen die zich verloren voelen,
eenzaam in hun lot, bedreigd door ziekte
en de last van de jaren.
U die het leven hoedt,
wij danken voor alles wat wij mogen vieren
het leven dat verwacht wordt, de tijd van leven
die ons gegeven is, de vriendschap en de liefde.

Zoals in de dagen van het begin
gaat uw Geest over deze aarde,
over de steden waar mensen demonstreren tegen geweld
over de gammele boten op een weidse zee
over mensen die ziek zijn of bang zijn om het te worden
over vervuilde zeeën, verdroogd land, overvolle steden,
uw Geest die het gelaat van deze wereld zal veranderen.

Hoor ook, o, Eeuwige, wat klinkt in de stilte binnen in ons.

Onze Vader

Zegen

De Heer zegene u en Hij behoede u,
De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Amen

Orgelspel

 

Digitale collecte
U kunt digitaal een collecte overmaken op bankrekeningnr. NL96RABO03073123727, onder vermelding van “collecte”.
Er is één collecte, deze zal naar verhouding van de in 2017 en 2018 ontvangen collectes voor diaconie en kerkvoogdij naar beide worden verdeeld. Vast heel veel dank.
NB: bij een digitale collecte is het niet mogelijk collectebonnen te gebruiken.

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *