Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Kerkenraaddag 30 maart 2019

Elk 2e jaar organiseert de kerkenraad van de Gemeente rond de Kerk van Ammerstol een gezamenlijke dag ter bezinning op wat er speelt in de gemeente en op wat de daarop komende jaren specifiek aandacht moet hebben, alsmede wat we zien als de positieve ontwikkelingen en mogelijke bedreigingen. Op 30 maart 2019 was er weer zo’n dag. Dit keer kwam de kerkenraad de hele dag bijeen in Het Achterschip. Het ochtenddeel werd bijgewoond door ds Julia van Rijn. Per 1 maart 2019 zijn de nieuwe classispredikanten benoemd. Classispredikant is een functie die zowel een pastorale als ook een bestuurlijke aspect heeft. T.a.v. dit laatste geldt dat de classispredikant tevens deel uitmaakt van het Breed Moderamen, en dit college bestuurt o.m. de (nieuw gevormde) classis. Zelf is zij nog bezig met wat de precieze invulling van haar functie moet zijn. Als belangrijk onderdeel van haar taak ziet zij het zoeken naar mogelijkheden om kerken te bewegen “naar elkaar te kijken” en dingen samen te doen. Hiertoe voert zij gesprekken met kerkenraden en predikanten. Bij deze gesprekken gaat het om vragen als; wat is de plaats van de gemeente in de samenleving, wat is ons geloof, waar staan wij voor, wat geeft vreugde en wat baart zorgen? En natuurlijk wat wij hopen voor de toekomst. Onderwerpen waar we met elkaar uitgebreid hebben stilgestaan, en waarbij ds Van Rijn kon wijzen op de voorbeelden van andere gemeenten die zij inmiddels heeft verzameld. De inhoud gaat ook niet naar het Breed Moderamen. Het gesprek met ds Van Rijn is een vertrouwelijk gesprek en vervangt het tot dit jaar bestaande 4-jaarlijkse visitatiebezoek. ‘Visitatie’ is nu de vroegere ‘buitengewone visitatie’ bij problemen.

Met ds Van Rijn hebben we gesproken over hoe wij de eredienst vieren, hoe en wanneer we elkaar ontmoeten na de eredienst op zondag en op andere momenten. Veel aandacht was er voor mogelijkheden tot samenwerking met andere gemeenten, m.n. gelet op de alom geconstateerde afname van de middelen en toename van kosten. Specifiek is ingegaan op de in de nabije toekomst mogelijke ruimte voor een predikantsplaats. Tot slot hebben we geconstateerd dat met de komst van de nieuwe classis en de nog niet functionerende Ringen, de SAGE geen toekomst meer heeft.

Na de lunch hebben we de middag besteed aan de toekomstvisie voor onze gemeente en de invulling van ‘waarderend pastoraat’. N.a.v. wat in de ochtend is gezegd, hebben we opnieuw stilgestaan bij de onderwerpen en beleidsvelden waarmee / waarop we misschien met gelijkgezinde buurgemeenten kunnen gaan samenwerken. Een onderwerp voor in de nabije toekomst. Voor de toekomst willen we in ieder geval de kerk als ontmoetingsplek verder ontwikkelen. Hiervoor is het de wens om het kerkgebouw toekomstbestendig te maken, maar wel in financieel evenwicht tussen enerzijds het “gemeente zijn” en anderzijds het gebouw.

Voor we in de kerk met gezang en gebed de dag besluiten stellen tot slot vast dat we v.w.b. het ‘waarderend pastoraat’ scherper moeten zijn op de communicatie tussen kerkenraad en gemeente met daarbij aandacht voor het individu. Een goede gelegenheid hiervoor is het koffiedrinken na afloop van de dienst op zondag.

Leo van Veen

Scriba Gemeente rond de Kerk van Ammerstol

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *