Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Kerkdienst 5 juli, 3e zondag van de zomer

Gemeente rond de Kerk van Ammerstol

Welkom

De kaarsen worden aangestoken.

In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid.

Allen gaan staan.

Bemoediging
v.: Onze hulp is in de Naam van de Heer.
a.: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
v.: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
a.: en niet laat varen de werken van Zijn handen

v.: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap
van de Heilige Geest, Amen.

Allen gaan zitten

Inleiding op de dienst

Gebed om ontferming
afgesloten met:
v.: Heer, ontferm u over ons,
a.: Heer, ontferm u over ons
v.: Christus, ontferm u over ons,
a.: Christus, ontferm u over ons
v.: Heer, ontferm u over ons,
a.: Heer, ontferm u over ons.
Amen

1e Lezing: Psalm 145: 1 – 12
Een loflied van David.

U, mijn God en koning, wil ik roemen,
Uw naam prijzen tot in eeuwigheid.
Elke dag opnieuw wil ik u prijzen,
Uw naam loven tot in eeuwigheid:
‘Groot is de HEER, hem komt alle lof toe,
Zijn grootheid is niet te doorgronden.”

Laat geslacht na geslacht van uw schepping verhalen,
Uw machtige daden verkondigen.
Laten zij spreken over de glorie van uw majesteit,
Ook ik wil uw wonderen bekendmaken.

Laten zij getuigen van uw geduchte daden,
Ook ik wil van uw grootheid vertellen.
Laten zij de roem van uw goedheid verbreiden,
Uw gerechtigheid luid bezingen:

‘Genadig en liefdevol is de HEER,
Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Goed is de HEER voor alles en allen,
Hij ontfermt zich over heel zijn schepping.’

Laten al uw schepselen u loven, HEER,
En uw getrouwen prijzen.
Laten zij getuigen van de luister van uw koningschap,
Spreken over uw machtige werken,

aan de stervelingen uw machtige daden verkondigen,
de glorie en de glans van uw koningschap

l.: Dit is het woord van de Heer.
a.: Wij danken God.

2e Lezing: Matteüs 11: 25 – 30
In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.
Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.
Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

v.: Lof zij U Christus;
a.: In eeuwigheid. Amen

Orgelspel: Lied 925 (Wek mijn zachtheid weer)

Verkondiging

Orgelspel: Lied 315 (Heb dank, o God van alle leven)

Dank- en Voorbeden
Met als acclamatie:
a.: Op U, God, vertrouwen wij,
naar uw trouw en genade verlangen wij
op uw toekomst hopen wij.

Stil gebed

“Onze Vader”

Wegzending en Zegen
`Amen`

Orgelspel: Lied 418 (God schenk ons de kracht)

Er is één collecte bij de uitgang bestemd voor de kerkvoogdij en de diaconie.

Digitale collecte: U kunt ook thuis geld overmaken, zoals u dat gewend bent, op bankrekeningnr: NL96RABO03073123727 ovv “collecte”

Er is één collecte, deze zal naar verhouding van de in 2017 en 2018 ontvangen collectes voor diaconie en kerkvoogdij naar beide worden verdeeld. Alvast heel veel dank.
NB: bij een digitale collecte is het niet mogelijk collectebonnen te gebruiken.


Liederen: Liedboek (Zingen en bidden in huis en kerk)
Lezingen: Nieuwe Bijbelvertaling (NBG)

 

Categories: Geen categorie

1 reply

  1. Met mijn ogen dicht heb ik geluisterd en was er bij!
    Ook boven bij het orgel!! Dank jullie wel! Lieve groet, Nelly.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *