Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Kerkdienst 30 augustus, 11e zondag van de zomer

Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger: Ds. Roel Braakhuis

Welkom

De kaarsen worden aangestoken.

In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid.

Allen gaan staan.

Bemoediging
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer.
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
A: en niet laat varen de werken van Zijn handen

V: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest, Amen.

Allen gaan zitten

Inleiding op de dienst

Gebed om ontferming
afgesloten met:
v. Heer, ontferm u over ons,
a. Heer, ontferm u over ons
v. Christus, ontferm u over ons,
a. Christus, ontferm u over ons
v. Heer, ontferm u over ons,
a. Heer, ontferm u over ons.
Amen

Lezing Romeinen 12, 1 – 9
Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.
Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.

l. Dit is het woord van de Heer.
a. Wij danken God.

Orgelspel 970

Lezing Romeinen 12, 10 – 21

10 Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. 11Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. 12 Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. 13 Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. 14 Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. 15 Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. 16 Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. 17 Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. 18 Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. 19 Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.’ 20 Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd’. 21Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

l. Lof zij U Christus;
a. In eeuwigheid. Amen

Verkondiging

Voorbede

Tafelgebed

De Heer met u allen!
ZIJN VREDE MET U!
Verheft uw harten!
WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER!
Zegenen wij de Heer, onze God!
HEM ZEGGEN WIJ DANK.!

God, hier aan uw tafel komen wij tot U,
God van genade en barmhartigheid.
Jonge en oude mensen, zoals wij zijn:
met een hart vol twijfels, met een hoofd vol zorgen;
dan weer met een vrolijk hart en een lied dat in ons zingt.
Wij vieren de maaltijd niet uit gewoonte, maar uit behoefte.
Zoals we brood nodig hebben wanneer wij honger hebben,
hebben wij U nodig, want wij hongeren naar U.

Allen: U voedt ons. En daarvoor danken wij U.
Wij zijn gelukkig met al het goede dat U ons toevertrouwd.
Help ons, Heer om met hart en ziel
over deze kostbaarheden te waken,
opdat wij het ongeschonden kunnen doorgeven.

Wij zijn elke dag onderweg en iedere dag kent zijn eigen lief en leed
Wij mensen weten niet waarheen onze weg ons leidt.
Wij weten alleen dat U onze toekomst bent

Allen: Wij danken U,
omdat U ons voorbeelden hebt gegeven, die wij mogen volgen
omdat U onze wegwijzer bent, een licht op ons pad.
Wij danken U, God, voor die ene mens,
Jezus, die alle dagen voorop liep, zichzelf durfde geven.

Heer, onze God,
U kent onze namen en niet een van ons is in uw ogen een mindere of een meerdere. Wij bidden U om de Geest van Uw Zoon, in wie U ons hoop geeft, in wie U ons troost, die ons brood is voor onderweg.

Dat heeft Jezus bewezen die avond voor Zijn lijden, toen Hij met Zijn leerlingen aan tafel ging.
In de nacht voordat Hij stierf, nam Jezus brood en dankte U, Vader.
Hij gaf het aan zijn vrienden als voedsel voor onderweg en Hij zei:
Neemt en eet, gij allen.
Dit is mijn lichaam, voor u gegeven.

Daarop nam Hij een beker wijn en dankte U opnieuw.
Hij gaf hem aan zijn vrienden en Hij zei:
Neemt en deelt hem met elkaar.
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en alle mensen is vergoten,
opdat jullie schuld vergeven wordt.
Doet dit opdat Ik u nabij zal zijn.

God, daarom zijn wij aan uw tafel.
Wij denken aan Hem en maken in stilte voor Hem een plaats in ons hart, in ons leven.

Allen: Wij bidden U, God, laat deze maaltijd ons helpen om voor elkaar te zijn wat Jezus is geweest voor ons allemaal. Hij ging ons niet voorbij. Hij leerde ons niet alleen aan onszelf te denken; om elkaar niet te laten staan met lege handen; om op weg naar U toe vrienden te worden.
Van dag tot dag komen wij vol vertrouwen tot U, dankzij Uw Zoon, Jezus Messias. En zeggen de woorden die Hij ons ooit voorbad:

Onze Vader

Nodiging
Iedereen is uitgenodigd om door het middenpad naar voren te komen, afstand te houden en zelf het brood van de schaal te nemen die midden op der avondmaalstafel staat. De wijn staat aan weerszijde van de avondmaalstafel in kleine bekertjes. U loopt langs de zijkanten terug tot achter in de kerk en zoekt via het middenpad uw plaats weer op. We nemen alle tijd.

Na het delen van brood en wijn:

Slotgebed
Allen gaan staan

Wegzending en Zegen
Amen

Allen gaan zitten.

Orgelspel 413

Nadat de ouderling en de predikant elkaar hebben begroet, verlaten wij de kerk.

Er is één collecte bij de uitgang bestemd voor de kerkvoogdij én de diaconie. Deze zal naar verhouding van de in 2017 en 2018 ontvangen collectes voor diaconie en kerkvoogdij naar beide worden verdeeld. Alvast heel veel dank.

NB: bij een digitale collecte is het niet mogelijk collectebonnen te gebruiken.

Digitale collecte: U kunt ook thuis geld overmaken, zoals u dat gewend bent, op bankrekeningnr: NL96RABO03073123727 ovv “collecte”


Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten, wel met inachtneming van de Corona-leefregels. Er is koffie en thee. U bent allen van harte welkom.


 

Liederen: Liedboek (Zingen en bidden in huis en kerk)
Lezingen: Nieuwe Bijbelvertaling (NBG)

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *