Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Kerkdienst 23 augustus,10e zondag van de zomer

Welkom

De kaarsen worden aangestoken.

In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid.

Allen gaan staan.

Bemoediging
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer.
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
A: en niet laat varen de werken van Zijn handen

V: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest, Amen.

Allen gaan zitten

Inleiding op de dienst.

Gebed om ontferming
afgesloten met:
v. Heer, ontferm u over ons,
a. Heer, ontferm u over ons
v. Christus, ontferm u over ons,
a. Christus, ontferm u over ons
v. Heer, ontferm u over ons,
a. Heer, ontferm u over ons.
Amen

Lezing Jesaja 51, 1 – 8

Luister naar mij,
jullie die gerechtigheid najagen,
jullie die de HEER zoeken.
Kijk naar de rots waaruit je gehouwen bent,
naar de diepe groeve waar je gedolven bent.
Kijk naar Abraham, jullie vader,
naar Sara, die jullie heeft gebaard;
toen ik hem riep was hij alleen,
maar ik heb hem gezegend en talrijk gemaakt.
De HEER troost Sion,
hij biedt troost aan haar ruïnes.
Hij maakt haar woestenij aan Eden gelijk,
haar wildernis wordt als de tuin van de HEER.
Het zal een oord zijn van vreugde en gejuich,
waar muziek en lofzang klinken.
Mijn volk, luister aandachtig naar mij,
mijn natie, leen mij je oor.
De wet vindt zijn oorsprong in mij,
en mijn recht zal een licht zijn voor alle volken.
In een oogwenk breng ik de zege nabij,
de hulp die ik bied is al onderweg;
ik zal krachtig rechtspreken over de volken.
De eilanden hebben hun hoop op mij gevestigd,
ze zien uit naar mijn krachtig optreden.
Kijk omhoog naar de hemel,
kijk naar de aarde beneden:
al vervliegt de hemel als rook,
al valt de aarde uiteen als een oud gewaad
en sterven haar bewoners als muggen,
de redding die ik breng, zal voor altijd blijven
en mijn recht zal geen einde hebben.
Luister naar mij,
jullie die mijn gerechtigheid kennen,
volk dat mijn wet in het hart draagt.
Wees niet bang voor de hoon van mensen,
stoor je niet aan hun spot.
Want ze vergaan zoals een gewaad door motten,
zoals wol door mottenlarven.
Maar mijn gerechtigheid zal voor altijd blijven,
de redding die ik breng, duurt van geslacht op geslacht.

l. Dit is het woord van de Heer.
a. Wij danken God.

Lezing Matteüs 16, 21 – 28

Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Petrus nam hem terzijde en begon hem fel terecht te wijzen: ‘God verhoede het, Heer! Dat zal u zeker niet gebeuren!’ Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: ‘Ga terug, achter mij, Satan! Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’ Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als hij er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven? Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen. Ik verzeker jullie: sommige van de hier aanwezigen zullen niet sterven voor ze de komst van de Mensenzoon en zijn koninklijke heerschappij hebben meegemaakt.’

v. Lof zij U Christus;
a. In eeuwigheid. Amen

Verkondiging

Dank- en Voorbeden

Met als acclamatie:
A: Op U, God, vertrouwen wij,
naar uw trouw en genade verlangen wij
op uw toekomst hopen wij.

Stil gebed

“Onze Vader”

Allen gaan staan

Wegzending en Zegen
Amen

Orgelspel 416

 

De collecte van de diaconie is bestemd voor de slachtoffers van Beiroet (in een aparte schaal).

De andere collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten, wel met inachtneming van de Corona-leefregels! Er is koffie en thee. U bent allen van harte welkom.

Volgende week zondag, zondag 23 augustus 2020, is er een dienst van Woord, Gebed en Orgelspel.
Voorganger is ds. Roel Braakhuis.

 

Liederen: Liedboek (Zingen en bidden in huis en kerk)
Lezingen: Nieuwe Bijbelvertaling (NBG)

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *