Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Kerkdienst 2 augustus, 7e zondag van de zomer

Voorganger: Rob van der Plicht, Moordrecht

Welkom

De kaarsen worden aangestoken.

In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid.

Allen gaan staan.

Bemoediging

v. : Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige.
A.: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
v. : Die trouw blijft tot in eeuwigheid.
A.: en niet laat varen de werken van Zijn handen.

v. : Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap
van de Heilige Geest, Amen.

Allen gaan zitten

Inleiding op de dienst

Gebed om ontferming
afgesloten met:
v. : Heer, ontferm u over ons,
A.: Heer, ontferm u over ons
v. : Christus, ontferm u over ons,
A.: Christus, ontferm u over ons
v. : Heer, ontferm u over ons,
A.: Heer, ontferm u over ons.
Amen

1e Lezing: Spreuken 4:4-9
Mijn vader leerde mij:
‘Laat je hart mijn woorden bewaren,
handel naar mijn richtlijnen, dan gaat het je goed.
Streef naar wijsheid, zoek naar kennis,
wijk niet af van wat ik zeg, vergeet het niet.
Verlaat de wijsheid niet, dan beschermt ze je,
heb haar lief, dan behoedt ze je.
Het begin van wijsheid is dat je wijsheid zoekt,
aan alles wat je hebt verworven, inzicht toevoegt.
Acht de wijsheid hoog, dan geeft ze je aanzien,
ze strekt je tot eer wanneer je haar omhelst.
Ze legt een sierlijke krans om je hoofd,
schenkt je een luisterrijke kroon.’

l. : Dit is het woord van de Heer.
A.: Wij danken God.

Evangelielezing: 2 Timoteüs 4:7-8
Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien.

Hebreeën 12:1-2
Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt.
Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.

v. : Lof zij U Christus.
A.: In eeuwigheid. Amen.

Orgelspel: Lied 801

Verkondiging

Orgelspel: Lied 802

Dank- en Voorbeden
Met als acclamatie:
A.: Op U, God, vertrouwen wij,
naar uw trouw en genade verlangen wij
op uw toekomst hopen wij.

Stil gebed

“Onze Vader”

Wegzending en Zegen
`Amen`

Orgelspel: Lied 425

Er is één collecte bij de uitgang bestemd voor de kerkvoogdij én de diaconie.

Digitale collecte: U kunt ook thuis geld overmaken, zoals u dat gewend bent, op bankrekeningnr: NL96RABO03073123727 ovv “collecte”

Er is één collecte, deze zal naar verhouding van de in 2017 en 2018 ontvangen collectes voor diaconie en kerkvoogdij naar beide worden verdeeld. Alvast heel veel dank.
NB: bij een digitale collecte is het niet mogelijk collectebonnen te gebruiken.


Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten, wel met in achtneming van de Corona-leefregels. Er is koffie en thee. U bent allen van harte welkom.


Volgende week zondag, 9 augustus 2020, is er een dienst van Woord en Gebed. Voorganger is ds Roel Braakhuis.


Liederen: Liedboek (Zingen en bidden in huis en kerk)
Lezingen: Nieuwe Bijbelvertaling (NBG)

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *