Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Kerkdienst 16 augustus, 9e zondag van de zomer

Voorganger: ds Roel Braakhuis
Preekvoorbereiding: mw ds Márti Tüski uit Utrecht.

Voorbereiding

Welkom

De kaarsen worden aangestoken.

In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid.

Allen gaan staan.

Bemoediging
v. : Onze hulp is in de Naam van de Heer.
A.: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
v. : Die trouw houdt tot in eeuwigheid.
A.: En niet laat varen de werken van Zijn handen.

v. : Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus,
in de gemeenschap van de Heilige Geest.
A.: Amen.

Allen gaan zitten

Inleiding op de dienst

Thema: ‘Past Gods Woord (ons)?’

Gebed om ontferming: (Gelezen door Erna de Lange)
afgesloten met:
v. : Heer, ontferm u over ons.
A.: Heer, ontferm u over ons.
v. : Christus, ontferm u over ons.
A.: Christus, ontferm u over ons.
v. : Heer, ontferm u over ons.
A.: Heer, ontferm u over ons.
Amen.

De Schriften gelezen en uitgelegd

1e Lezing: Psalm 139: 1 – 6, 13 – 16

Voor de koorleider. Van David, een Psalm.

HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,
u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten.
Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,
met al mijn wegen bent u vertrouwd.

Geen woord ligt op mijn tong,
of u, HEER, kent het ten volle.
U omsluit mij, van achter en van voren,
u legt uw hand op mij.
Wonderlijk zoals u mij kent,
het gaat mijn begrip te boven.

U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik van mijn moeder.
Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.
Toen ik in het verborgene gemaakt werd,
kunstig geweven in de schoot van de aarde,
was mijn wezen voor u geen geheim.
Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,
alles werd in uw boekrol opgetekend,
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.

l. : Dit is het woord van de Heer.
A.: Wij danken God.

2e Lezing: Matheus 15: 21 – 28

En weer vertrok Jezus; hij week uit naar het gebied van Tyrus en Sidon. Plotseling klonk de roep van een Kanaänitische vrouw die uit die streek afkomstig was: ‘Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David! Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon.’ Maar hij keurde hij geen woord waardig. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend: ‘Stuur haar toch weg, anders blijft ze maar achter ons aan schreeuwen.’ Hij antwoordde: ‘Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël.’ Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor hem neer en zei: ‘Heer, help mij!’ hij antwoordde: ‘Het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren.’ Ze zei: ‘Zeker, Heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen.’ Toen antwoordde Jezus haar: ‘U hebt een groot geloof! Wat u verlangt, zal ook gebeuren.’ En vanaf dat moment was haar dochter genezen.

l. : Lof zij U Christus.
A.: In eeuwigheid. Amen.

Orgelspel (melodie Lied 139)

Uitleg en verkondiging

Orgelspel (melodie van ‘wat de toekomst brenge moge’)

Dank- en Voorbeden
Met als acclamatie:
A.: God, wees ons genadig en zegen ons.
Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen,
dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht. (Ps. 67: 2 – 3)

Stil gebed

“Onze Vader”

Allen gaan staan

Wegzending en zegen
Amen

Orgelspel

De collecte van de diaconie is bestemd voor de slachtoffers van Beiroet (in een aparte schaal).

De andere collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten, wel met inachtneming van de Corona-leefregels! Er is koffie en thee. U bent allen van harte welkom.

Volgende week zondag, zondag 23 augustus 2020, is er een dienst van Woord, Gebed en Orgelspel.
Voorganger is ds. Roel Braakhuis.

 

Liederen: Liedboek (Zingen en bidden in huis en kerk)
Lezingen: Nieuwe Bijbelvertaling (NBG)

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *