Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Kerkdienst 13 september, 13e zondag van de zomer

Voorganger: Ds. Roel Braakhuis

Welkom

De kaarsen worden aangestoken.

In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid.

Allen gaan staan.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer.
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
A: en niet laat varen de werken van Zijn handen

V: Genade zij ons en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest, Amen.

Allen gaan zitten

Inleiding op de dienst

Gebed om ontferming
afgesloten met:
V: Heer, ontferm u over ons,
A: Heer, ontferm u over ons
V: Christus, ontferm u over ons,
A: Christus, ontferm u over ons
V: Heer, ontferm u over ons,
A: Heer, ontferm u over ons.
Amen

Lezing Jesaja 52: 1-6

Ontwaak, ontwaak, Sion,
en bekleed je met je kracht!
Bekleed je met je pronkgewaad,
Jeruzalem, heilige stad.
Nooit meer zul je worden betreden
door wie onbesneden is, of onrein.
Klop het stof van je af en sta op,
Jeruzalem, neem plaats op de troon.
De ketenen om je hals zijn losgemaakt,
gevangen vrouwe Sion.
Want dit zegt de HEER:
Voor niets zijn jullie verkocht,
zonder geld koop ik jullie weer vrij.
Dit zegt God, de HEER:
Ooit trok mijn volk naar Egypte
om daar als vreemdeling te leven,
maar in Assyrië werd het zonder meer uitgebuit.
Wat win ik daar nu bij? – spreekt de HEER.
Voor niets is mijn volk weggenomen,
hun leiders weeklagen – spreekt de HEER –,
dag in dag uit wordt mijn naam bezoedeld.
Daarom, op die dag,
zal mijn volk mijn naam kennen,
beseffen dat ik het ben die zegt:
‘Hier ben ik.’

L: Dit is het woord van de Heer.
A: Wij danken God.

Orgelspel: Psalm 91a (wie in de schaduw Gods mag wonen)

Lezing Marcus 6: 6b-13

Uitzending van de twaalf leerlingen

Hij trok rond langs de dorpen in de omtrek en onderwees de mensen. Hij riep de twaalf bij zich en zond hen twee aan twee uit, en gaf hun macht over de onreine geesten. Hij droeg hun op niets mee te nemen voor onderweg, geen brood, geen reistas en geen geld, alleen een stok. Sandalen mochten ze wel dragen. ‘Maar,’ zei hij, ‘trek geen extra kleren aan.’ En ook zei hij: ‘Als jullie ergens onderdak krijgen, moet je daar blijven tot je verder reist. Maar als jullie ergens niet welkom zijn en de mensen niet naar jullie willen luisteren, moet je daar weggaan en het stof van je voeten schudden ten teken dat je niets meer met hen te maken wilt hebben.’ Ze gingen op weg en riepen de mensen op om tot inkeer te komen, en ze dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en genazen hen.

L: Lof zij U Christus;
A: In eeuwigheid. Amen

Orgelspel : Lied 422 couplet 1, 2, 3 (Laat de woorden die we hoorden)

Verkondiging

Dank- en Voorbeden

Met als acclamatie:
A: Op U, God, vertrouwen wij,
naar uw trouw en genade verlangen wij
op uw toekomst hopen wij.

Stil gebed

“Onze Vader”

Allen gaan staan

Wegzending en Zegen
Amen

Orgelspel : Lied 415 (Zegen ons, Algoede)


Er is één collecte bij de uitgang bestemd voor de kerkvoogdij én de diaconie. Deze zal naar verhouding van de in 2017 en 2018 ontvangen collectes voor diaconie en kerkvoogdij naar beide worden verdeeld. Alvast heel veel dank.

NB: bij een digitale collecte is het niet mogelijk collectebonnen te gebruiken.

Digitale collecte: U kunt ook thuis geld overmaken, zoals u dat gewend bent, op bankrekeningnr: NL96RABO03073123727 ovv “collecte”

Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten, wel met inachtneming van de Corona-leefregels. Er is koffie en thee. U bent allen van harte welkom.

Liederen: Liedboek (Zingen en bidden in huis en kerk)
Lezingen: Nieuwe Bijbelvertaling (NBG)

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *