Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Gebedsdienst woensdag 31 maart

In de veertigdagentijd laten we op woensdagavond om 19 uur het gebed klinken in onze kerk.
Zo houden wij het gebed gaande in onze gemeente. Voor wie thuis mee wil bidden volgen hier de teksten die wij gaan gebruiken.
Na afloop zetten we de geluidsopname op de website.

Bemoediging
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer.
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
A: en niet laat varen de werken van Zijn handen

V: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest, Amen.

Lezing Marcus 14, 1 – 11

De volgende dag zou het feest van Pesach en het Ongedesemde brood beginnen. De hogepriesters en schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om hem door middel van een list gevangen te nemen en te doden. Ze zeiden bij zichzelf: Tijdens het feest kan dat niet, want dan komt het volk in opstand. Toen hij in Betanië in het huis van Simon – degene die aan huidvraat had geleden – aanwezig was bij een feestmaal, kwam er een vrouw binnen. Ze had een albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje en goot de olie uit over zijn hoofd. Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen elkaar: ‘Waar is deze verkwisting goed voor? Die olie had immers voor meer dan driehonderd denarie verkocht kunnen worden, en dat geld hadden we aan de armen kunnen geven.’ Ze voeren tegen haar uit. Maar Jezus zei: ‘Laat haar met rust, waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie, en jullie kunnen weldaden aan hen bewijzen wanneer je maar wilt, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Wat ze kon, heeft ze gedaan: ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op mijn begrafenis. Ik verzeker jullie: waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.’ Toen ging Judas Iskariot, een van de twaalf, naar de hogepriesters om hem aan hen uit te leveren. Toen zij dit hoorden, waren ze opgetogen en beloofden ze hem geld te zullen geven. En hij zon op een mogelijkheid om hem op een geschikt moment uit te leveren.

Psalm 24

Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft,
de wereld en wie haar bewonen,
hij heeft haar op de zeeën gegrondvest,
op de stromen heeft hij haar verankerd.

Wie mag de berg van de HEER bestijgen,
wie mag staan op zijn heilige plaats?
Wie reine handen heeft en een zuiver hart,
zich niet inlaat met leugens
en niet bedrieglijk zweert.

Zegen zal hij ontvangen van de HEER
en recht verkrijgen van God, zijn redder.
Dat valt hun ten deel die u zoeken,
die zich tot u wenden – het volk van Jakob.

Hef, o poorten, uw hoofden omhoog,
verhef u, aloude ingangen:
de koning vol majesteit wil binnengaan.
Wie is die koning vol majesteit?
De HEER, machtig en heldhaftig,
de HEER, heldhaftig in de strijd.

Hef, o poorten, uw hoofden omhoog,
verhef ze, aloude ingangen:
de koning vol majesteit wil binnengaan.
Wie is hij, die koning vol majesteit?
De HEER van de hemelse machten,
hij is de koning vol majesteit.

Voorbede

Wij danken U, die altijd en overal met ons wilt zijn,
als de adem, vanzelfsprekend en natuurlijk,
als het ritme van onze hartslag, waarop wij leven.
U die ons bezielt, vragen wij om wijsheid en onderscheidingsvermogen
om te weten waar wij nodig zijn en wij moeten spreken,
om te weten waar wij nodig zijn en wij moeten zwijgen.

Dat de vreugde en het geluk in ons leeft
die wij delen met zoveel anderen,
en ons rijk doet zijn met elkaar.
Om de vrede in onze huizen,
trouw in onze vriendschap
troost in ons verdriet.
Wees met hen die leven met gemis
en gedenk degenen die gestorven zijn.
Sterk de zieken, thuis of in het ziekenhuis
en bemoedig hun huisgenoten en familieleden.

Zie deze wereld zo vol berichten over het geweld van de natuur,
al het nieuws over het geweld van mensen tegen elkaar,
de onzekerheid in deze crisis en de verdeeldheid die ons parten speelt.
Laat uw waarheid groeien uit onze aarde
en laat uw hemel overvloeien van gerechtigheid.
God, wij bidden u in de stilte van ons hart
om alles dat geen ander voor ons zeggen kan.

Stil gebed

Onze Vader

Zegen

God die van verre ziet, roept ons
en wij gaan nog ongekende wegen;
God die ons nabij is , een steun in onze rug,
wij houden vol en verliezen niet de moed.
God is het, die ons bezielt, ons zegent en doet weten:
God geeft u vrede.
Amen

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *