Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Gebedsdienst woensdag 24 maart

In de veertigdagentijd laten we op woensdagavond om 19 uur het gebed klinken in onze kerk.
Zo houden wij het gebed gaande in onze gemeente. Voor wie thuis mee wil bidden volgen hier de teksten die wij gaan gebruiken.
Na afloop zetten we de geluidsopname op de website.

Bemoediging
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer.
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
A: en niet laat varen de werken van Zijn handen

V: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest, Amen.

Lezing Jozua 10, 1 – 15

Toen Adonisedek, de koning van Jeruzalem, hoorde dat Jozua Ai had ingenomen en alle inwoners had gedood, dat hij met Ai en de koning van die stad hetzelfde had gedaan als met Jericho en zijn koning, en dat de inwoners van Gibeon een vredesverdrag met Israël hadden gesloten en in hun midden woonden, toen werden hij en zijn volk doodsbang. Gibeon was namelijk even groot als de koningssteden, zelfs nog groter dan Ai, en de mannen die er woonden waren buitengewoon dapper. Koning Adonisedek stuurde boden naar Hoham, de koning van Hebron, Piram, de koning van Jarmut, Jafia, de koning van Lachis, en Debir, de koning van Eglon. Hij vroeg hun: ‘De inwoners van Gibeon hebben een vredesverdrag met Jozua en Israël gesloten. Kom me te hulp, dan kunnen we ze samen verslaan.’ De vijf Amoritische koningen sloten zich aaneen. Zij, de koningen van Jeruzalem, Hebron, Jarmut, Lachis en Eglon, trokken met hun legers ten strijde tegen Gibeon, sloegen het beleg voor die stad en voerden er aanvallen op uit. De Gibeonieten stuurden toen een bode naar het kamp bij Gilgal. Ze smeekten Jozua: ‘Laat ons niet in de steek, kom snel naar ons toe om ons te helpen. Red ons, want de Amoritische koningen uit de bergen hebben zich allemaal tegen ons aaneengesloten.’ Hierop trok Jozua met zijn hele leger, geen enkele soldaat uitgezonderd, vanuit Gilgal ten strijde. De HEER zei tegen hem: ‘Je hoeft voor die koningen niet bang te zijn, want ik lever ze aan je uit. Geen van hen zal tegen je kunnen standhouden.’ Jozua wist de vijand vanuit Gilgal in één nachtelijke mars te bereiken, en hij verraste hem in een plotselinge aanval. Toen de soldaten van de vijand het leger van Israël zagen verschijnen, zaaide de HEER paniek in hun gelederen, zodat de Israëlieten hun bij Gibeon een zware nederlaag konden toebrengen. Ze achtervolgden hen tot aan de pas van Bet-Choron, en nog verder – ja, ze sloegen hen zelfs vlak voor Azeka en Makkeda nog neer. Toen hun vijanden de pas van Bet-Choron afvluchtten, wierp de HEER vanuit de hemel grote hagelstenen op hen, tot aan Azeka toe. Er stierven meer soldaten door die hagelstenen dan door de zwaarden van de Israëlieten. Want op die dag, de dag dat de HEER de Amorieten aan Israël overleverde, had Jozua gebeden tot de HEER. In aanwezigheid van Israël sprak hij: Zon, sta stil boven Gibeon, maan, blijf staan boven de vlakte van Ajjalon.’ En de zon stond stil en de maan bleef staan, tot Israël zijn vijanden had afgestraft. Dit staat opgetekend in het Boek van de oprechte. De zon bleef een volle dag boven aan de hemel staan voordat ze onderging. Het is voor noch na die dag ooit voorgekomen dat de HEER op die manier gehoor gaf aan de bede van een mens, maar de HEER streed dan ook voor Israël. Na deze overwinning keerde Jozua met het hele leger terug naar het kamp bij Gilgal.

Psalm 146

Halleluja!

Loof de HEER, mijn ziel.
De HEER wil ik loven, zolang ik leef,
mijn God bezingen zolang ik besta.

Vertrouw niet op mensen met macht,
op een sterveling bij wie geen redding is.
Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde,
op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder.

Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,
wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God,
die hemel en aarde heeft gemaakt,
de zee en alles wat daar leeft,

hij die trouw is tot in eeuwigheid,
recht doet aan de verdrukten,
brood geeft aan de hongerigen.
De HEER bevrijdt de gevangenen,
de HEER opent de ogen van blinden,
de HEER richt de gebogenen op,
de HEER heeft de rechtvaardigen lief,
de HEER beschermt de vreemdelingen,
wezen en weduwen steunt hij,
maar wie kwaad doen, richt hij te gronde.

De HEER is koning tot in eeuwigheid,
je God, Sion, van geslacht op geslacht.
Halleluja!

Voorbede

Uw wijsheid gaat ons verstand te boven,
wij kunnen U niet volgen waar U gaat:
door dood en duisternis naar leven
ongekend waar en vrij.
Was het niet uw angst, die ons met onze angst verzoent,
waren het niet uw tranen, die ons troosten,
wij konden u niet bereiken, U was ons onmenselijk ver vooruit.
Uw kwetsbaarheid kennen wij,
In ons eigen lijf en leden,
wat U te dragen kreeg, wij zien het om ons heen,
in ons eigen leven en in heel deze verscheurde wereld:
uw kruis wordt iedere dag weer opgericht.
Zo gaat U ons voor en opent ons de weg naar het leven
U moedigt ons aan als een vriend dichtbij,
als een ster aan de hemel die ons de richting wijst.
Dat maakt ons dankbaar en schenkt ons een ongedacht vertrouwen
om voorbij de horizon verder te zien,
om voorbij de nacht de dag te begroeten,
waarin wij U zullen zien en opnieuw ontmoeten.
Wees een metgezel voor hen die hun weg alleen gaan,
zalf met uw Geest degenen die ziek zijn, thuis of in een nieuw tehuis,
dat uw waarheid deze wereld bezielen mag
en wij mensen waar dan ook in vrede en waardig leven mogen.
Bindt de machten die ons beheersen en roep hen een halt toe
dat geweld en haat hun grenzen kennen
en wat ons ontmoedigt zijn kracht verliest.
Dan staan wij op en zien met nieuwe ogen
een wereld, zoals U die bedoeld heeft
als was het de eerste dag.

Naar U zien wij uit, tot U richten wij ons
in de stilte van ons hart klinkt wat alleen U horen kan.

Stil gebed

Onze Vader

Zegen

God die van verre ziet, roept ons
en wij gaan nog ongekende wegen;
God die ons nabij is , een steun in onze rug,
wij houden vol en verliezen niet de moed.
God is het, die ons bezielt, ons zegent en doet weten:
God geeft u vrede.
Amen

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *