Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Gebedsdienst woensdag 17 maart

In de veertigdagentijd laten we op woensdagavond om 19 uur het gebed klinken in onze kerk.
Zo houden wij het gebed gaande in onze gemeente. Voor wie thuis mee wil bidden volgen hier de teksten die wij gaan gebruiken.
Na afloop zetten we de geluidsopname op de website.

Bemoediging
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer.
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
A: en niet laat varen de werken van Zijn handen

V: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest, Amen.

Lezing Jozua 7, 1 15

Maar Israël schond de ban. Er was een zekere Achan: hij was een zoon van Karmi, die een zoon was van Zabdi, de zoon van Zerach, en hij was afkomstig uit de stam Juda. Deze Achan vergreep zich aan de goederen die onvoorwaardelijk aan de HEER gewijd waren. Hierop ontstak de HEER in woede tegen het volk van Israël. Jozua stuurde een paar mannen van Jericho naar Ai, dat bij Bet-Awen ligt, ten oosten van Betel. Hij droeg hun op dat gebied te verkennen. De mannen verkenden Ai, en toen ze teruggekomen waren rapporteerden ze aan Jozua: ‘U hoeft niet het hele leger naar Ai te laten uitrukken. Zo’n twee- of drieduizend man is voldoende om de stad te verslaan. Het is echt niet nodig dat u het hele leger met een veldtocht naar die stad vermoeit, want Ai heeft maar weinig inwoners.’ Er gingen toen een drieduizend man. Maar ze werden op de vlucht gejaagd door het leger van Ai, dat hen achtervolgde vanaf de poort tot op de helling even voorbij het ravijn. Daar doodde het zesendertig man. Toen sloeg de angst het volk om het hart en het werd radeloos. Jozua en de oudsten van Israël scheurden hun kleren, wierpen zich voor de ark van de HEER ter aarde en gooiden stof over hun hoofd. Zo bleven ze tot de avond liggen. Jozua riep uit: ‘Nee, HEER! Nee, mijn God! Waarom hebt u dit volk eigenlijk de Jordaan laten overtrekken? Alleen om ons over te leveren aan de Amorieten en ons door hen te laten doden? Waren we maar zo verstandig geweest aan de overzijde van de Jordaan te blijven. Ach Heer, wat kan ik anders zeggen nu Israël voor zijn vijanden op de vlucht geslagen is? Als de Kanaänieten en alle andere inwoners van dit land het horen, zullen ze ons van alle kanten aanvallen en onze naam van de aardbodem wegvagen. En hoe wilt u dan uw grote naam in stand houden?’ De HEER sprak hierop tot Jozua: ‘Sta op! Wat lig je daar nu op de grond! Israël heeft gezondigd. Ze hebben het gewaagd de regels van het verbond te overtreden die ik hun gegeven heb. Ze hebben zich vergrepen aan de goederen waarop mijn ban rustte. Ze hebben die gestolen, en dat ook nog eens proberen te verdoezelen door ze tussen hun eigen bezittingen te verbergen. Daarom kan het volk van Israël niet standhouden tegen zijn vijanden. Het zal voor zijn vijanden op de vlucht slaan, omdat het nu zelf aan de vernietiging is prijsgegeven. Ik zal jullie niet meer bijstaan als jullie je niet van de gestolen goederen ontdoen. Zorg ervoor dat het volk zich reinigt. Geef het volgende bevel: “Wees morgen rein, want dit zegt de HEER, de God van Israël: jullie hebben goederen in je bezit waarop mijn ban rust, Israëlieten. Jullie zullen niet kunnen standhouden tegen je vijanden totdat jullie die hebben weggedaan. Treed morgenochtend aan volgens jullie stammen. De stam die de HEER aanwijst moet volgens de geslachten aantreden. En het geslacht dat de HEER aanwijst moet volgens de families aantreden. En van de familie die de HEER aanwijst moeten de mannen aantreden. Dan moet degene die wordt aangewezen als de schuldige, verbrand worden, hij en al de zijnen, want hij heeft het verbond met de HEER geschonden. Wat hij gedaan heeft is voor het volk van Israël een schanddaad.”

Psalm 36

De zonde spreekt tot de goddeloze, diep in zijn hart –
angst voor God kent hij niet.
De zonde sust zijn geweten in slaap –
geen besef van schuld, geen afkeer van het kwaad.

Hij spreekt woorden van onheil en bedrog
en blijft ver van wat wijs en goed is,
op zijn bed bedenkt hij verderfelijke plannen,
hij betreedt een verkeerde weg
en het kwade verwerpt hij niet.

HEER, hoog als de hemel is uw liefde,
tot in de wolken reikt uw trouw,
uw gerechtigheid is als de machtige bergen,
uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan:
u, HEER, bent de redder van mens en dier.

Hoe kostbaar is uw liefde, God!
In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen,
zij laven zich aan de overvloed van uw huis,
u lest hun dorst met een stroom van vreugden,
want bij u is de bron van het leven,
door úw licht zien wij licht.

Toon aan uw getrouwen gedurig uw liefde,
aan de oprechten van hart uw gerechtigheid.
Laat de voet van hoogmoedigen mij niet vertrappen,
de hand van goddelozen mij niet verjagen.
Daar liggen zij die verderf zaaiden – gevallen,
neergestoten, zonder kracht om op te staan.

Voorbede

God, soms kunnen wij U niet helemaal volgen,
Uw gedachten zijn de onze nog niet
Wij hebben tijd nodig om uw woord
het brood te laten worden dat ons voedt en kracht geeft
om uw Geest in ons te laten ademen en in ons doen leven.
Groter bent U dan ons hart, groter dan ons vertrouwen
uw liefde omgeeft ons, meer dan wij kunnen vermoeden
U laat ons niet aan ons lot over.
Wij zijn U dankbaar voor uw trouw,
U houdt ons vast, hoe dan ook.
Ons verdriet kent U, onze angst is U niet vreemd,
onze vriendschap en liefde, daar bent U,
waar wij van leven, wat ons bezield, U geeft het ons.
Omgeef met uw goedheid en troost
ieder van ons die een geliefde moet missen,
omgeef met uw zorg degenen die ziek zijn,
en hen die zich oud en eenzaam voelen,
zegen het goede dat wij doen
en geef heel onze wereld dat zij niet zonder hoop zal zijn.
God hoor ons bidden, hoor de stilte in ons hart, in onze ziel.

Stil gebed

Onze Vader

Zegen

God die van verre ziet, roept ons
en wij gaan nog ongekende wegen;
God die ons nabij is , een steun in onze rug,
wij houden vol en verliezen niet de moed.
God is het, die ons bezielt, ons zegent en doet weten:
God geeft u vrede.
Amen

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *