Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

“De Toekomst van onze kerk” – Bijeenkomst kerkenraden Krimpenerwaard en classispredikant

Op 16 sept. 2020 kwam een aantal vertegenwoordigers van een groot aantal gemeenten in de Krimpenerwaard, samen met de classispredikant ds Julia van Rijn, bijeen in de kerk van Ammerstol. Onderwerp: “Onze kerk in de toekomst, en hoe we daarbij kunnen samenwerken”. Alle uitgenodigde kerkgemeenten waren met twee personen aanwezig. In een ruime Corona-opstelling hebben we, na het welkom door Jannie van den Oever, met elkaar kennis gemaakt. Van enkele aanwezige kwam de vraag of ook andere gemeenten zich bij het gesprek kunnen voegen. Vanzelfsprekend is dat het geval. Suggesties hiervoor zijn welkom. Op 16 sept. waren aanwezig:
De Protestantse Gemeente te Lekkerkerk, de Ontmoetingskerk Krimpen a/d Lek, de Hervormde Gemeente te Berkenwoude, de Hervormde Kerk te Haastrecht, de Gereformeerde Kerk te Haastrecht, de Ontmoetingskerk Bergambacht, de Protestantse Gemeente De Hoeksteen (Schoonhoven), de Gereformeerde (Rozenlaan-)Kerk te Ouderkerk a/d IJssel en natuurlijk onze eigen gemeente.

Na het welkom opent ds Roel Braakhuis de bijeenkomst met lezen uit de brief van Paulus aan de gemeente in Efeze (‘Vrede kwam Hij verkondigen’) en gebed. Nadat ieder zich heeft voorgesteld, herhaalt Jannie van den Oever nog eens de aanleiding, namelijk: in Ammerstol zijn we het jaar begonnen met nadenken over de toekomst van onze gemeente. Directe aanleiding is het emeritaat van onze dominee. In de huidige situatie, met een krimpende en ouder wordende gemeente, gaan we voor de langere termijn ervan uit dat de te ontstane vacature voor niet meer dan 30% kan worden vervuld, d.i. ongeveer 1,5 à 2 dagen per week, terwijl het voorbereiden en houden van een preekbeurt ca. 12 uur kost! Tevens wil de gemeente – als het maar enigszins kan – elke zondag in de eigen kerk de dienst vieren (met na afloop koffie om elkaar te ontmoeten), en anderzijds een vast persoon = ‘eigen’ predikant om aan te spreken. We weten dat iets dergelijks nu of binnenkort ook bij andere gemeenten speelt. De ongelijkheid in beroepingsprocedures kan in de praktijk wel een bezwaar kan zijn.

In het gesprek was duidelijk dat iedereen de situatie herkent. De noodzaak om samen te werken is onontkoombaar. Tevens is overal de wens om zo veel mogelijk de “eigen broek op te houden”. In eerste instantie moeten we daarom vooral zoeken naar wat praktisch mogelijk is, met de duidelijke notie dat samenwerken niet hetzelfde is als samenvoegen. Bovendien moeten we denken aan de langere termijn. Dat gezegd hebbend; waar denken we dan aan? Bijvoorbeeld aan informatie uitwisselen met betrekking tot fondsenwerving en het beheer van de gebouwen? Ook zouden we het komend jaar niet alleen ideeën over bijzondere vieringen (zeker in deze tijd van Corona!) en aandacht voor de jeugd kunnen delen, maar ook samen activiteiten hiervoor organiseren. Daarnaast blijft de kern: Wat is er mogelijk bij een beroeping? Zowel van de kerkelijke gemeenten als van predikanten zal hierbij flexibiliteit worden gevraagd.
Een korte samenvatting van de discussie over samenwerken is dan:
1. Wat wil je zelf overeind houden?
2. Wat is daar voor nodig?
3. Om samen te werken moet je elkaar kennen!
4. Wat zijn onze mogelijkheden / wat kunnen we?
5. En hoe zit het dan met de bestuurbaarheid?
Verder is, als we met deze ingrediënten willen gaan samenwerken, er praktische sturing van bovenaf nodig. Gelukkig is ds Julia van Rijn bereid om vanuit de classis hieraan mee te werken.

In haar reactie onderstreept ds Julia van Rijn hoe bijzonder het is dat men in de Krimpenerwaard zo bijeenkomt om over de toekomst te discussiëren. Een dergelijk gesprek gebeurt niet op veel plaatsen binnen de classis. Haar conclusie is dat de grondtoon van de avond is dat wat heel lang heeft bestaan, namelijk één gemeente met één predikant, achterhaald is. Maar er is nu nog tijd om de kansen en meerwaarde goed te verkennen, inclusief de hobbels die daarbij horen. Als eerste stap zou men bij zichzelf te rade moeten gaan wat men voor de toekomst, plus bij samenwerken het belangrijkste vindt.

De discussie wordt afgerond door Jannie van den Oever met de vaststelling dat alle aanwezige gemeenten met het onderwerp van de avond bezig zijn, terwijl er tegelijkertijd nog veel binnen de eigen gemeenten moet worden besproken, zowel binnen de kerkenraden als met de gemeenteleden. Verder is er bij iedereen behoefte en ruimte om vaker met elkaar in gesprek te gaan, om ervaringen uit te wisselen en te bezien wat we samen kunnen doen en hoe elkaar te helpen. Afgesproken wordt dat enkele aanwezigen samen met ds Julia van Rijn een voorstel doen over hoe nu verder, zowel qua proces als met betrekking tot de mogelijke inhoud van het vervolgoverleg.

De avond wordt door ds Julia van Rijn afgesloten met gebed, voorbeden en een gezamenlijk Onze Vader.

Leo van Veen
Scriba Gemeente rond de Kerk van Ammerstol

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *